23 Cdo 818/2021

13. 07. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


23 Cdo 818/2021-224USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Jiřího Němce a soudců JUDr. Davida Rause, Ph.D., a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobkyně NORDET s. r. o., identifikační číslo osoby 03485242, se sídlem v Chebu, Pražská 2471/16, zastoupené Mgr. Bc. Rudolfem Vinšem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, proti žalované GT-Progres, s. r. o., se sídlem v Trutnově, Petříkovická 472, zastoupené JUDr. Lukášem Havlem, advokátem se sídlem v Trutnově, Blanická 174, o nahrazení projevu vůle žalované, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 16 C 123/2019, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2020, č. j. 47 Co 152/2020-182, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2020, č. j. 47 Co 152/2020-182, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalobkyní proti uvedenému rozsudku.


Odůvodnění:


Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 3. 3. 2020, č. j. 16 C 123/2019-124, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala nahrazení projevu vůle žalované, a to potvrzení a podepsání předávacího protokolu ze dne 27. 5. 2016, potvrzujícího provedení díla „Vřesová – stavba č. L79 – Modernizace technologie generátorovny I – strojní přípomoce“ dle smlouvy o dílo č. GTP_05_12ú2014_ETI a smlouvy o dílo č. GTP_15_12/2015_ETI dle projektové dokumentace č. G3400 z 12/2012 – FNTC Group spol. s r. o. zhotoveného žalobkyní jako zhotovitelem pro žalovanou jako objednatele v rozsahu 3643 hodin za 260 Kč a 842 hodin za 280 Kč, tj. celkem za 1 182 940 Kč (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. 11. 2020, č. j.
47 Co 152/2020-182, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. V průběhu řízení o dovolání (podáním ze dne 18. 4. 2021) navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodl o odkladu právní moci napadeného rozsudku odvolacího soudu do právní moci rozhodnutí o dovolání. Žalobkyně uvádí, že kromě řízení o nahrazení projevu vůle je u Okresního soudu v Trutnově vedeno řízení o zaplacení ceny téhož díla pod sp. zn. 109 C 44/2019, jež bylo přerušeno do právní moci rozhodnutí v řízení o nahrazení projevu vůle, k čemuž předkládá usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 11. 3. 2020, č. j. 109 C 44/2019-32, o přerušení řízení do pravomocného skončení řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 16 C 123/2019; důvodem přerušení byla skutečnost, že rozhodnutí ve věci nahrazení projevu vůle má zásadní vliv na posouzení skutečnosti, zda došlo k dokončení a předání díla a na otázku promlčení nároku na zaplacení ceny díla. Z dalšího podání žalobkyně (ze dne 12. 6. 2021) pak vyplynulo, že v řízení vedeném pod sp. zn. 109 C 44/2019 je před Okresním soudem v Trutnově pokračováno (odročené jednání má proběhnout dne 14. 7. 2021).

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud shledal návrh žalobkyně na odklad právní moci napadeného rozsudku odvolacího soudu důvodným. Je-li v nyní posuzované věci předmětem posouzení otázka nezbytnosti potvrzení a podepsání předávacího protokolu, pak jde o otázku podstatnou pro posouzení nároku na zaplacení ceny díla a jeho promlčení. Pravomocné rozhodnutí ve věci zaplacení ceny díla, jež by vycházelo z rozhodnutí nyní napadeného dovoláním (srov. odůvodnění usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 11. 3. 2020, č. j. 109 C 44/2019-32), by představovalo významný zásah do práv žalobkyně. Žalobkyně tak je právní mocí napadeného rozsudku závažně ohrožena ve svých právech. Současně je splněna podmínka, že odklad právní moci napadeného rozsudku odvolacího soudu se nedotkne právních vztahů jiných osob než účastníků řízení.

Nejvyšší soud proto – aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení
o dovolání – návrhu žalobkyně na odklad právní moci napadeného rozsudku odvolacího soudu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 7. 2021Mgr. Jiří Němec
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2021, sp. zn. 23 Cdo 818/2021, ECLI:CZ:NS:2021:23.CDO.818.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies