II. ÚS 635/21

21. 07. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Š. H., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020 č. j. 24 Cdo 3355/2020-1090, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 8. 2019 č. j. 37 Co 123/2019-706 a blíže nespecifikovanému rozhodnutím Okresního soudu v Třebíči sp. zn. 8 Nc 21013/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavnímu soudu byl dne 10. 3. 2021 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka se jeho prostřednictvím domáhala zrušení v záhlaví citovaných soudních rozhodnutí.

2. Předtím než se Ústavní soud mohl začít věcí meritorně zabývat, musel přezkoumat podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost postrádá některé náležitosti návrhu podle ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu, zejména stěžovatelka nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§30 a § 31 zákona o Ústavním soudu). Z toho důvodu Ústavní soud svým přípisem ze dne 30. 3. 2021, který byl doručen dne 19. 4. 2021, stěžovatelku vyzval k odstranění těchto vad a uložil jí, aby tak učinila nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení předmětného přípisu. Výslovně také stěžovatelku informoval, že se může podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Současně ji poučil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve lhůtě (a ani do dne vydání tohoto rozhodnutí) vytýkané vady svého podání neodstranila, přestože byla poučena o následcích takového postupu, musel Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení její návrh odmítnout.

4. Ústavní soud dodává, že do data vydání tohoto rozhodnutí nezjistil z dostupných podkladů, že by stěžovatelka, jež má právnické vzdělání, je však omezena ve svéprávnosti, byla pro účely tohoto řízení zastoupena. Její podání přitom směřuje proti obecným i osobním dopadům pandemie koronaviru a samo o sobě není v provedené formě projednatelné.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2021

Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 635/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies