28 Cdo 1550/2021

23. 06. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. b)
  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


28 Cdo 1550/2021-726USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyň a) H. B., narozené XY, bytem XY, b) K. Č., narozené XY, bytem XY, a c) K. S., narozené XY, bytem XY, všech zastoupených Mgr. Martinem Mládkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ostrovní 2064/5, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, identifikační číslo osoby: 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené JUDr. Janem Brodcem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, za účasti 1) obce Roztoky, identifikační číslo osoby: 006 39 966, se sídlem Roztoky 128, a 2) M. K., narozeného XY, bytem XY, jako vedlejších účastníků na straně žalované, o převod jiných zemědělských pozemků oprávněné osobě, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 3 C 149/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, o návrhu žalované na odklad právní moci a vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Odkládají se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci:

a) právní moc rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, v části výroku II, kterou byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 15. 9. 2020, č. j. 3 C 149/2018-544, ve výroku pod bodem II v rozsahu, v němž byl nahrazen projev vůle žalované uzavřít s žalobkyněmi smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. XY v katastrálním území XY, parc. č. XY a parc. č. XY v katastrálním území XY a pozemku parc. č. XY v katastrálním území XY.b) vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, v části výroků III – V, jimiž bylo žalované uloženo zaplatit na náhradě nákladů řízení u soudu prvního stupně a nákladech odvolacího řízení žalobkyni a) částky 113 136,20 Kč a 17 606,95 Kč (výrok III), žalobkyni b) částky 51 038,50 Kč a 17 606,95 Kč (výrok IV) a žalobkyni c) částky 51 038,50 Kč a 17 606,95 Kč (výrok V) do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Martina Mládka.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem ze dne 15. 9. 2020, č. j. 3 C 149/2018-544, Okresní soud v Rakovníku, poté, kdy řízení částečně zastavil (výrok I), nahradil projev vůle žalované uzavřít s žalobkyněmi smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. XY (dle připojeného geometrického plánu) v k. ú. XY, parc. č. XY v k. ú. XY, parc. č. XY a parc. č. XY v k. ú. XY a pozemku parc. č. XY v k. ú. XY (výroky II), i s odkazem na označený geometrický plán coby nedílnou součást rozsudku (výrok III); zároveň rozhodl o nákladech řízení (výroky IV – VIII).

K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku III a části napadeného výroku II tak, že se zamítá žaloba v části o převodu (nahrazení projevu vůle) pozemku parc. č. XY v katastrálním území XY (výrok I), ve zbylém rozsahu napadený rozsudek potvrdil (výrok II), žalované uložil povinnost nahradit žalobkyním specifikované náklady řízení u soudu prvního stupně a náklady odvolacího řízení [žalobkyni a) ve výši 113 136,20 Kč a 17 606,95 Kč (výrok III) a každé z žalobkyň b) a c) v částkách po 51 038,50 Kč a 17 606,95 Kč (výroky IV a V)], zároveň rozhodl o povinnosti účastnic k náhradě nákladů řízení vzniklých státu (výroky VI a VII), jakož i o tom, že v poměru mezi žalobkyní a vedlejšími účastníky nemá právo na náhradu nákladů řízení žádný z nich (výrok VIII).

Žalovaná dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu v rozsahu výroku II (označujíc za dotčené i závislé výroky o nákladech řízení), uplatňujíc konkrétní hlediska přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), namítajíc nesprávné řešení otázky procesního práva (jde-li o dokazování znaleckým posudkem), jež dle mínění této dovolatelky vedlo k nesprávné kvantifikaci restitučního nároku. Spolu s dovoláním podala žalovaná i návrh na odklad právní moci a odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozsudku.

Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit právní moc napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné.

Dovolací soud v poměrech projednávané věci dále přihlédl k tomu, že případná dispozice s pozemky, jež byly napadeným rozhodnutím žalobkyním přiřknuty jako náhradní, by mohla mít za následek závažné ohrožení práv dovolatelky. Právní vztahy týkající se těchto nemovitostí by měly zůstat i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud k návrhu žalované rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, v napadené části výroku II, jíž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 15. 9. 2020, č. j. 3 C 149/2018-544, ve výroku pod bodem II v rozsahu, v němž byl nahrazen projev vůle žalované uzavřít s žalobkyně smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. XY v katastrálním území XY, parc. č. XY a parc. č. XY v katastrálním území XY a pozemku parc. č. XY v katastrálním území XY, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalované [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Protože by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2021, č. j. 28 Co 26/2021-685, v části výroků III – V, jimiž bylo rozhodnuto o povinnosti žalované k náhradě nákladů řízení, hrozila dovolatelce závažná újma (i se zřetelem na výši těchto nákladů), Nejvyšší soud podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí odvolacího soudu v těchto současně dotčených (závislých) výrocích.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 6. 2021Mgr. Petr Kraus
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2021, sp. zn. 28 Cdo 1550/2021, ECLI:CZ:NS:2021:28.CDO.1550.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies