4 Tdo 396/2021

28. 04. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265h odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


4 Tdo 396/2021-


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 4. 2021 o návrhu předsedkyně senátu Okresního soudu v Liberci na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. – rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 8. 2020 č. j. 7 T 64/2020-138, který nabyl právní moci, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. 1. 2021 č. j. 31 To 478/2020-169, jenž byl vydán v trestní věci obviněného M. G., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se na dobu, než bude rozhodnuto o podaném dovolání obviněného M. G., přerušuje výkon rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 8. 2020 č. j. 7 T 64/2020-138, který nabyl právní moci ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. 1. 2021 č. j. 31 To 478/2020-169.

Odůvodnění:


Rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 8. 2020 č. j. 7 T 64/2020-138 byl obviněný M. G. uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, a podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 2 tr. zákoníku a § 58 odst. 1 tr. zákoníku mu byl za tento zločin a za sbíhající se přečin neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 tr. zákoníku a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, jimiž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 28. 4. 2020 č. j. 1 T 69/2020-111, uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání patnácti měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl obviněný podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 28. 4. 2020 č. j. 1 T 69/2020-111, který byl obviněnému doručen dne 10. 6. 2020, a nabyl právní moci dne 19. 6. 2020, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Současně mu byla podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložena povinnost nahradit poškozené Základní škole, XY, IČO: XY, se sídlem XY, škodu ve výši 4.973 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla tato poškozená se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Následné odvolání obviněného proti shora citovanému rozsudku Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 20. 1. 2021 č. j. 31 To 478/2020-169 podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodné.

Toto usnesení odvolacího soudu napadl obviněný M. G. dovoláním, v němž uplatnil dovolací důvod ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a jímž se domáhá toho, aby Nejvyšší soud zrušil obě výše zmíněná soudní rozhodnutí a sám podle § 256m odst. 1 tr. ř. rozhodl tak, že obviněného uzná vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku a uloží mu odpovídající alternativní trest.
Obviněný v dovolání směřuje své výtky vůči právní kvalifikaci stíhaného skutku podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, přičemž důvodem pro takové právní posouzení byla podle něj prostá skutečnost, že obviněný se krádeže v rozsudku specifikovaných věcí v hodnotě 1.110 Kč dopustil v Základní škole, XY, se sídlem XY, dne 28. 3. 2020, tj. v době, kdy byl usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 uveřejněném pod č. 69/2020 Sb. pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaném jako SARS CoV-2 na území České republiky vyhlášen nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů.

Zároveň se domnívá, že v řízení byla zohledněna toliko časová a nikoli věcná souvislost spáchané bagatelní krádeže a vyhlášeného nouzového stavu, přičemž odcizené věci nepocházely ze zdravotnického zařízení či neměly souvislost s výrobou ochranných pomůcek před onemocněním SARS CoV-2 apod. Současně poukázal na rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 sp. zn. 15 Tdo 110/2021, podle něhož použití právní kvalifikace skutku podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku vztahujícího se k trestným činům spáchaným za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, musí být jednoznačně prokázána věcná souvislost spáchané krádeže s danou událostí, za kterou lze považovat i aktuální výskyt koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19.

Předsedkyně senátu Okresního soudu v Liberci před samotným předložením dovolání obviněného podala k Nejvyššímu soudu návrh na přerušení výkonu rozhodnutí napadených dovoláním ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř. V příslušném návrhu, který byl spolu s procesním spisem doručen Nejvyššímu soudu dne 19. 4. 2021, poukázala na to, že s ohledem na rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 sp. zn. 15 Tdo 110/2021 a k poměrům obviněného, jeho chování a možnostem jeho nápravy při úvaze o adekvátním potrestání obviněného je namístě výkon trestu obviněnému přerušit.

Nejvyšší soud po předběžném přezkoumání podaného návrhu i předloženého spisového materiálu dospěl i s ohledem na shora citovaný rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu k závěru, že je v existující procesní situaci dán dostatečný důvod k tomu, aby obviněnému byl přerušen výkon rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 25. 8. 2020 č. j. 7 T 64/2020-138, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. 1. 2021 č. j. 31 To 478/2020-169, ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř., aniž by tím Nejvyšší soud současně předjímal budoucí meritorní rozhodnutí ve věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 4. 2021JUDr. František Hrabec
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 4 Tdo 396/2021, ECLI:CZ:NS:2021:4.TDO.396.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies