III. ÚS 231/21

27. 04. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Š. N., t. č. Věznice Mírov, P. O. BOX 1/1, Mírov 27, Mírov, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 26. 1. 2021 doručeno stěžovatelem sepsané podání označené jako ústavní stížnost a žádost o určení obhájce.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpěl formálními vadami - nebyl sepsán advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc pro zastupování v řízení před Ústavním soudem. Rovněž z něj nebylo zřejmé, která konkrétní rozhodnutí stěžovatel skutečně napadá, jejich kopie nebyly k návrhu přiloženy a nebylo ani jasné, kdy mu tato rozhodnutí byla doručena.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 5. 2. 2021 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti. Stěžovatel byl upozorněn, že každá ústavní stížnost musí být sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí, ve které je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), přičemž byl informován, že Ústavní soud advokáty k řízení o ústavní stížnosti neustanovuje a advokáta mu za určitých podmínek může určit Česká advokátní komora. Byl poučen také o podmínkách vyplývajících z § 34 odst. 1, § 72 odst. 3, § 72 odst. 6
a § 75 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel byl vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále stěžovatele Ústavní soud poučil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je patrné, že tato výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 2. 2021. Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě jednoho měsíce neodstranil. Neučinil tak ani do dnešního dne a o prodloužení lhůty k odstranění vad také nepožádal.

Pro úplnost lze uvést, že o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti byl stěžovatel navíc poučen také již v souvislosti se svými předchozími ústavními stížnostmi (k tomu srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 69/18 ze dne 27. 3. 2018, usnesení sp. zn. III. ÚS 3201/17 ze dne 5. 1. 2018 či usnesení sp. zn. IV. ÚS 3084/16 ze dne 21. 3. 2017; všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou v elektronické podobě dostupná na http://nalus.usoud.cz).

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2021

Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 231/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies