8 Afs 303/2020 - 25

28. 01. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: HEAVY MACHINERY SERVICES a.s., se sídlem Jana Pernera 159, České Velenice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 12. 2016, čj. 54913/16/5300-22441-701296, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2020, čj. 6 Af 9/2017-78,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Podanou kasační stížností se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým městský soud zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí stěžovatele. Stěžovatel tímto rozhodnutím zamítl odvolání a potvrdil devět platebních výměrů Specializovaného finančního úřadu (dále „správce daně“), kterými správce daně žalobkyni vyměřil podle pomůcek daň z přidané hodnoty za zdaňovací období duben až prosinec 2014.

[2]

Následně stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 21. 1. 2021 označené jako „zpětvzetí kasační stížnosti“. V něm výslovně uvedl, že dospěl k závěru o nedůvodnosti pokračování v řízení o kasační stížnosti a bere kasační stížnost zpět.

[3]

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s., vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4]

Stěžovatel uvedl, že bere kasační stížnost zpět, z kontextu podání je zároveň zjevné, že ji bere zpět v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. ledna 2021

Milan Podhrázký předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 8 Afs 303/2020 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies