3 As 228/2020 - 54

22. 12. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce Z. S., zastoupeného JUDr. Ing. Adamem Černým, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Dřevná 382/2, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17, za účasti I) Rybářství Třeboň Hld., a. s., se sídlem Třeboň, Rybářská 801, zastoupené JUDr. Jiřím Drahotou, advokátem se sídlem Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 70/II, a II) M. Š., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2020, č. j. 15 A 328/2017-102,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Ing. Adama Černého, LL.M., a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

[1]

Rozsudkem ze dne 30. 6. 2020, č. j. 15 A 328/2017-102, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2017, č. j. 52571/2017-MZE-15111. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) ze dne 26. 7. 2017, č. j. 2047/ZPZ/15/A-0.93.20, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 8. 2017, č. j. 2047/ZPZ/15/A-0.93.22, a tato rozhodnutí potvrdil. Krajský úřad rozhodnutím č. j. 2047/ZPZ/15/A-0.93.20 prodloužil osobě zúčastněné na řízení I) dobu platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníku Lenešický Velký a rybnících jeho soustavy pro chov ryb nebo drůbeže, popřípadě jiných živočichů za účelem podnikání. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

[2]

Podáním ze dne 8. 12. 2020, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

[3]

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

[4]

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[5]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6]

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

[7]

Stěžovatel zaplatil na výzvu soudu soudní poplatek 5 000 Kč za podání kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích]. Jelikož stěžovatel vzal kasační stížnost zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, vrací se mu podle § 10 odst. 3, věty první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4 000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2020

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2020, sp. zn. 3 As 228/2020 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies