3 Afs 270/2020 - 35

23. 12. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce Mgr. Bc. Davida Vandrovce, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, insolvenčního správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., se sídlem Ostrava, Štramberská 2871/47, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, proti žalovanému Specializovanému finančnímu úřadu, se sídlem Praha 7, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2020, č. j. 14 Af 29/2019-53,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Karla Somola, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

[1]

Rozsudkem ze dne 13. 8. 2020, č. j. 14 Af 29/2019-53, zamítl Městský soud v Praze žalobu, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2019, č. j. 84833/19/4300-12711-208880. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl námitku žalobce proti vyrozumění žalovaného o převedení přeplatku ze dne 20. 2. 2019, č. j. 32741/19/4300-12711-208880, vydanému dle ustanovení § 154 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

[2]

Podáním ze dne 22. 12. 2020, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

[3]

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

[4]

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[5]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6]

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

[7]

Stěžovatel zaplatil na výzvu soudu soudní poplatek 5 000 Kč za podání kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích]. Jelikož stěžovatel vzal kasační stížnost zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, vrací se mu podle § 10 odst. 3, věty první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4 000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. prosince 2020

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 12. 2020, sp. zn. 3 Afs 270/2020 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies