8 As 162/2020 - 19

07. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: B. S., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2020, čj. MPSV-2020/92396-912, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2020, čj. 42 Ad 18/2020-18,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala dne 17. 8. 2020 kasační stížnost proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze, kterým tento soud zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a dále zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů.

[2]

Dne 2. 10. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako „Zpětvzetí kasační stížnosti; - SZ 8 As 162/2020-12 -“, ve kterém bylo uvedeno, že „[v]ýše uvedenou kasační stížnost beru zpět pro nepříznivý, neustále se zhoršující zdravotní stav. Žádám o potvrzení zastavení této výše uvedené věci.“

[3]

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a může tedy vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [§ 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4]

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5]

Nejvyššímu správnímu soudu není z obsahu kasační stížnosti ve vztahu k namítané podjatosti samosoudce Mgr. Jana Čížka zřejmé, zda se mělo jednat o samostatnou námitku podjatosti ve smyslu § 8 odst. 5 s. ř. s., nebo to byla pouze součást kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že námitku podjatosti stěžovatelka vznesla až dne 17. 8. 2020, tedy po uplynutí týdenní lhůty dle § 8 odst. 5 s. ř. s (usnesení Krajského soudu v Praze bylo stěžovatelce doručeno dne 4. 8. 2020), a zároveň vzala zpět kasační stížnost, tak se Nejvyšší správní soud námitkou podjatosti dále nezabýval.

[6]

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. října 2020

Petr Mikeš předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2020, sp. zn. 8 As 162/2020 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies