3 Ads 210/2020 - 47

07. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce Bc. M. H., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 376/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2020, č. j. 49 Ad 35/2019-25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 6. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2019, č. j. MPSV-2019/118865-421/1. Žalovaný tímto rozhodnutím zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Příbrami, kterým byl stěžovatel z důvodu maření součinnosti s úřadem práce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.

[2]

Stěžovatel kasační stížnost spojil se žádostí o ustanovení zástupce pro řízení o ní. Nejvyšší správní soud tento návrh zamítl usnesením ze dne 4. 9. 2020, č. j. 3 Ads 210/2020-41, neboť stěžovatel nesplňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků. Splnění těchto podmínek je přitom nezbytným předpokladem, aby bylo možné žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti vyhovět. Současně výrokem II. daného usnesení soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho  doručení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel byl poučen, že pokud uvedené výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, soud jeho kasační stížnost odmítne.

[3]

Usnesení č. j. 3 Ads 210/2020-41 bylo stěžovateli doručeno vhozením do domovní schránky dne 14. 9. 2020 (§ 50 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s., viz doručenka připojená na č. l. 43 soudního spisu). Stanovená patnáctidenní lhůta pro předložení plné moci udělené advokátovi (či prokázání vysokoškolského právnického vzdělání) tak uplynula v úterý dne 29. 9. 2020.

[4]

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě (ani později) existenci zastoupení advokátem (příp. požadovaného vzdělání) nedoložil, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2020

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2020, sp. zn. 3 Ads 210/2020 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies