6 Azs 218/2020 - 21

07. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: M. B., zastoupený Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, sídlem Kounicova 24, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 4. 2020, č. j. KRPB-67158-14/ČJ-2020-060022-Z, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 5. 2020, č. j. 41 A 25/2020 – 35,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

III. Ustanovenému zástupci Mgr Ladislavu Bártovi, advokátovi se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává .

Odůvodnění :

[1]

Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně.

[2]

Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti dle § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 5. 8. 2020, č. j. 6 Azs 218/2020 - 14, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho  doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o  důsledcích nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 8. 2020.

[3]

Poslední den lhůty pro  doplnění kasační stížnosti připadl na pondělí 14. 9. 2020.

[4]

Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 15. 9. 2020 v 0:00:24 hod. doručen e-mail bez elektronického podpisu z adresy X, v jehož předmětu byla uvedena spisová značka 6 Azs 218/2020. Jinak však tento e-mail neobsahoval žádný text ani přílohu.

[5]

Z uvedeného podání není zřejmé, zda se mělo jednat o  doplnění kasační stížnosti či jiné podání ve věci. S ohledem na skutečnost, že bylo učiněno prostřednictvím prostého e-mailu, je pro posouzení jeho procesních účinků rozhodující datum, kdy bylo doručeno soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.). Mělo-li se tedy jednat o  doplnění kasační stížnosti, bylo tak učiněno opožděně.
Ani případné upozornění ze strany Nejvyššího správního soudu o chybě spočívající v absenci textu e-mailu či přílohy (pokud se o chybu jednalo), nemohlo na této situaci nic změnit.

[6]

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel nedoplnil ve stanovené lhůtě kasační stížnost, neodstranil tedy vady kasační stížnosti, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Soud proto podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[7]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[8]

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2020, č. j. 41 A 25/2020 - 18, byl stěžovateli ustanoven zástupcem Mgr. Ladislav Bárta, advokát se sídlem Purkyňova 6, Ostrava. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 10 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Ustanovený zástupce podal v řízení před Nejvyšším správním soudem kromě výše uvedeného bezobsažného podání pouze blanketní kasační stížnost. Ta ovšem není úkonem, se kterým by byl spojen vznik nároku na mimosmluvní odměnu podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), neboť z takového podání nevyplývají pro věc nové skutkové či právní okolnosti a argumenty (důvody kasační stížnosti - srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010, č. j. 7 Afs 56/2010 - 59). Nejvyšší správní soud proto odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti ustanovenému zástupci nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2020

JUDr. Filip Dienstbier předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2020, sp. zn. 6 Azs 218/2020 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies