9 Azs 204/2020 - 23

07. 10. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: R. E., zast. Mgr. Ing. Karlem Mockem, advokátem se sídlem Nádražní 923/118, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2020, č. j. OAM-64/ZA-ZA06-D02-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2020, č. j. 13 Az 22/2020 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 17. 8. 2020 kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze označenému v záhlaví, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž, kterým bylo rozhodnuto, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, řízení bylo podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno a bylo určeno, že státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, je Polská republika.

[2]

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3]

Kasační stížnost stěžovatele uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno, z jakých důvodů ji podává a co navrhuje (petit). Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 9 Azs 204/2020 - 9, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o  důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu, a uvedl, co navrhuje. Byl rovněž poučen, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[4]

Usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím zástupce dne 26. 8. 2020. V souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. lhůta uplynula v úterý 29. 9. 2020, stěžovatel však kasační stížnost nedoplnil.

[5]

Stěžovatel tedy výzvě soudu nevyhověl a ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatek náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[6]

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2020

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2020, sp. zn. 9 Azs 204/2020 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies