5 Azs 174/2020 - 30

25. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: A. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2020, č. j. 2 Az 16/2020 - 27,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 2. 2020, č. j. OAM-1010/ZA-ZA11-D07-2019, byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a řízení ve věci mezinárodní ochrany bylo dle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno, neboť příslušným státem k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, byla určena Litevská republika.

[2]

Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 4. 5. 2020, č. j. 2 Az 16/2020 - 27, odmítl.

[3]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) poté podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost, v níž mimo jiné navrhl ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[4]

Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele k doložení jeho majetkových a výdělkových poměrů a spolu s výzvou zaslal stěžovateli k vyplnění příslušný formulář.

[5]

Stěžovatel však na výzvu nijak nereagoval a rozhodné skutečnosti nedoložil, Nejvyšší správní soud proto jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl usnesením ze dne 10. 8. 2020, č. j. 5 Azs 174/2020 – 23, jímž současně vyzval stěžovatele dle § 105 odst. 2 s. ř. s., aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně soud poučil stěžovatele, že nebude-li uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[6]

Uvedená výzva byla doručována na adresu, kterou stěžovatel uvedl jako adresu pro doručování v záhlaví kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl při doručování výzvy zastižen, byla tato písemnost dne 20. 8. 2020 uložena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb. Dle § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. došlo k doručení předmětné zásilky uplynutím desetidenní úložní lhůty, jejíž konec by připadl na neděli 30. 8. 2020, posledním dnem  uvedené lhůty tedy bylo v souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. pondělí dne 31. 8. 2020. S ohledem na to, že stěžovatel neměl na uvedené adrese poštovní schránku, byla zásilka v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. vrácena soudu, který o tom vyvěsil sdělení na své úřední desce. Stěžovatel na výzvu nikterak nereagoval.

[7]

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[8]

Patnáctidenní lhůta prodoložení odpovídajícího právnického vzdělání, resp. zastoupení advokátem stěžovateli marně uplynula dne 15. 9. 2020. Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění uvedeného nedostatku podmínky řízení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 105 odst. 2 a § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

[9]

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2020

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, sp. zn. 5 Azs 174/2020 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies