4 Azs 241/2020 - 32

25. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: N. B.,zast. Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec, proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 5. 2020, č. j. KRPL-41515-14/ČJ-2020-180026-SV, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 14. 7. 2020, č. j. 58 A 8/2020 - 29,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci v záhlaví uvedeným rozsudkem odmítl žalobu žalobkyně proti nadepsanému rozhodnutí, jímž žalovaný rozhodl tak, že se žalobkyně podle § 124 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zajišťuje za účelem správního vyhoštění a doba zajištění byla stanovena na 60 dnů ode dne omezení osobní svobody.

[2]

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) prostřednictvím svého zástupce dne 28. 7. 2020 u zdejšího soudu kasační stížnost. Zároveň požádala o ustanovení advokáta, což odůvodnila nedostatkem finančních prostředků.

[3]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 9. 2020, č. j. 4 Azs 241/2020 - 28 návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání vyžadovaném pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud stěžovatelku poučil, že pokud soudu ve výše stanovené lhůtě nepředloží plnou moc udělenou advokátu či doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání, soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 105 odst. 2 s. ř. s.

[4]

Z doručenky založené ve spise Nejvyšší správní soud zjistil, že naposledy uvedené usnesení zdejšího soudu bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 4. 9. 2020. Lhůta dvou týdnů k doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti tak počala běžet v sobotu dne 5. 9. 2020 a skončila v pátek dne 18. 9. 2020. Na výzvu Nejvyššího správního soudu k odstranění vad kasační stížnosti obsaženou v usnesení ze dne 3. 9. 2020, č. j. 4 Azs 241/2020 – 28, však stěžovatelka žádným způsobem nereagovala. Stěžovatelka tedy uvedenou vadu kasační stížnosti ve stanovené lhůtě a ani později neodstranila.

[5]

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatelka totiž na výzvu soudu nedoložila, že má vysokoškolské právnické vzdělání, ani nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, přestože byla soudem řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

[6]

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19).

[7]

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

[8]

Za této procesní situace se již Nejvyšší správní soud důvodností kasační stížnosti nezabýval.

[9]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2020

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, sp. zn. 4 Azs 241/2020 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies