10 Azs 141/2020 - 31

24. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2019, čj. OAM-550/ZA-ZA11-P16-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 4. 2020, čj. 31 Az 23/2019-21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

NSS obdržel dne 29. 4. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. Stěžovatel požádal NSS o ustanovení zástupce. NSS vyzval stěžovatele k doplnění informací o jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě jednoho týdne od doručení přípisu (výzva ze dne 4. 5. 2020, stěžovateli doručena dne 7. 7. 2020). Stěžovatel na tuto výzvu nijak nereagoval, NSS tudíž usnesením ze dne 29. 7. 2020 stěžovateli zástupce neustanovil (výrok I) a výrokem II jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou udělí advokátovi, nebo aby předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Výzva byla stěžovateli doručena fikcí dne 31. 8. 2020 (doručenka na č. l. 26 spisu NSS), lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 15. 9. 2020 (§ 40 s. ř. s.).

Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání dosud nepředložil. Stěžovatel tedy přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Proto NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2020

Ondřej Mrákota předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 10 Azs 141/2020 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies