6 Azs 176/2020 - 16

24. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobkyně: S., zastoupené opatrovníkem Mgr. Filipem Wágnerem, advokátem, sídlem Olšanská 1a, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020, č. j. 10 A 130/2017 – 56,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému opatrovníkovi Mgr. Filipu Wágnerovi, advokátovi se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává .

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 24. 6. 2020 doručena kasační stížnost žalobkyně (stěžovatelky), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu.

[2]

Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 26. 8. 2020, č. j. 6 Azs 176/2020 – 10, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a současně ji poučil o následcích případného nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 1. 9. 2020.

[3]

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017 pak platí, že „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[4]

Lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula dne 16. 9. 2020, stěžovatelka však poplatek v této lhůtě nezaplatila. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6]

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2019, č. j. 10 A 130/2017 - 40, byl stěžovatelce z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovníkem Mgr. Filip Wágner, advokát se sídlem Olšanská 1a, Praha. V souladu s § 140 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 64 s. ř. s. platí hotové výdaje a odměnu za zastupování v takovém případě stát. Ustanovený opatrovník podal v řízení před Nejvyšším správním soudem pouze blanketní kasační stížnost, nejedná se tak o podání, se kterým by byl spojen vznik nároku na mimosmluvní odměnu podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), neboť z takového podání nevyplývají pro věc nové skutkové či právní okolnosti a argumenty (důvody kasační stížnosti - srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010, č. j. 7 Afs 56/2010 - 59). Nejvyšší správní soud proto odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti ustanovenému opatrovníkovi nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. září 2020

JUDr. Filip Dienstbier předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 6 Azs 176/2020 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies