3 Azs 130/2004 - Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost

31. 05. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Ustanovil-li soud žalobci, jehož pobyt nebyl znám, opatrovníka (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) a jemu doručil rozsudek, počíná lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) běžet ode dne doručení rozsudku opatrovníkovi. Pro běh lhůty k podání kasační stížnosti je právně bezvýznamné, že žalobce si později (po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti) rozsudek u soudu sám vyzvedl. Kasační stížnost, která byla podána ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy si žalobce rozsudek u soudu sám vyzvedl, je třeba odmítnout jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.05.2004, čj. 3 Azs 130/2004)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce N. D. T., zastoupeného advokátem Narcisem Tomáškem se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2002 čj. OAM-4442/CU-02- C10-2002, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Az 24/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 16,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 16 byla zamítnuta žaloba žalobce, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného specifikovaného v záhlaví usnesení, jímž mu nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu. Vzhledem k tomu, že pobyt žalobce nebyl dlouhodobě znám, i když byl několikrát ověřován, a žalobci nebylo možno rozsudek soudu doručit, soud mu ustanovil usnesením ze dne 5. 6. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 22 opatrovnici, jíž byl rozsudek doručen dne 11. 6. 2003. Ze soudního spisu vyplývá, že žalobce se k soudu sám dostavil dne 23. 7. 2003 a k jeho žádosti mu bylo vydáno písemné vyhotovení rozsudku opatřené doložkou právní moci. Žalobce podal dne 1. 8. 2003 k poštovní přepravě kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku. Kasační stížnost byla podána opožděně. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Tato lhůta počala běžet dnem 11. 6. 2003, kdy byl rozsudek doručen opatrovnici. Zákonnost postupu krajského soudu při doručování rozsudku stěžovatel v kasační stížnosti nezpochybnil. Skutečnost, že si žalobce později rozsudek u soudu vyzvedl sám, nemá na běh lhůty k podání kasační stížnosti žádný vliv. Nelze ji tedy počítat ode dne 23. 7. 2003.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), byl-li podán opožděně. Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení kasační stížnost jako opožděně podanou odmítl. Vzhledem k neprodlenému rozhodnutí o návrhu nerozhodoval již o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 3 Azs 130/2004, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies