III. ÚS 1598/20

18. 08. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Vladimíra Fedorika, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. května 2020 č. j. 30 Cdo 525/2020-48 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. listopadu 2015 č. j. 9 C 366/2014-128, za účasti Nejvyššího soudu a Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníků řízení, takto:

.

Ústavní stížnost se odmítá

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 6. 2020, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť jimi mělo dojít "k porušení ústavně zaručeného práva stěžovatele a práv zaručených Listinou základních lidských práv a svobod".

2. Jelikož návrh nesplňuje náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 8. 7. 2020. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 7. 8. 2020. V mezidobí, dne 15. 7. 2020, byla Ústavnímu soudu doručena písemnost, v níž stěžovatel vyjádřil nesouhlas s uvedenou výzvou.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí dosud neodstranil, soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2020

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 1598/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies