6 As 23/2003 - Věci volební: přípustnost kasační stížnosti

27. 08. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Kasační stížnost proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení ve věcech volebních je nepřípustná (§ 104 s. ř. s.).
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně Z. S. za účasti Města Krnov, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2003, č. j. 22 Ca 104/2003 - 9,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím Krajský soud v Ostravě odmítl návrh žalobkyně ze dne 25. 2. 2003 na povolení obnovy řízení ve věci její žaloby na neplatnost voleb do zastupitelstva Města Krnov, konaných ve dnech 1. a 2. 11. 2002, z důvodu, že podle § 114 odst. 1 zákona č. 150/2002, soudní řád správní (s. ř. s.), a contrario není žaloba na obnovu řízení ve věcech voleb přípustná.

Napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 27. 3. 2003.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně kasační stížnost dne 11. 4. 2003, kterou spojila se žádostí o prominutí zmeškaní lhůty k podání kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. u lhůt určených podle týdnů lhůta končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. V daném případě den, který určil počátek této lhůty, byl čtvrtek, tj. 27. 3. 2003, lhůta proto skončila rovněž ve čtvrtek za dva týdny, tj. 10. 4. 2003. Protože, jak je shora uvedeno, kasační stížnost byla na poštu podána dne 11. 4. 2003, je kasační stížnost podána opožděně.

Podle § 104 odst. 1 s. ř. s. je kasační stížnost ve věcech volebních nepřípustná. V dané věci sice kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení, nicméně i ta dle názoru Nejvyššího správního soudu sleduje osud věci hlavní, tzn. ponechává si charakter věci volební podle původní žaloby. Ustanovení § 104 odst. 1. s. ř. s. se tudíž vztahuje i na procesní prostředky, jako je v daném případě možnost podání kasační stížnosti ve volebních věcech.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem. Kasační stížnost je sepsaná žalobkyní, plná moc pro advokáta pro zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem není doložena. Krajský soud v Ostravě při postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobkyni dne 25. 4. 2003 vyzval, aby doložila plnou moc pro advokáta ve lhůtě 14 dnů od doručení. Na tuto výzvu žalobkyně reagovala podáním ze dne 7. 5. 2003 s tím, že v uvedené lhůtě není schopna výzvě soudu vyhovět. Do dnešního dne nebyla plná moc doložena. Existence zastoupení je v řízeních, kde je zastoupení ze zákona povinné, podmínkou řízení. Nejsou-li splněny podmínky řízení, nemůže soud věc projednat a rozhodnout ve věci samé. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a), b) a d) odmítl.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, sp. zn. 6 As 23/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies