33 Cdo 453/2020

21. 04. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


33 Cdo 453/2020-386

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně A. V., bytem XY, zastoupené Mgr. Emanuelem Fuchsem, advokátem se sídlem v Praze 2, Polská 1716/54, proti žalovanému V. V., bytem XY, zastoupenému Mgr. Lenkou Jandíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Pod Spravedlností 935, o určení vlastnického práva k nemovité věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 42 C 407/2017, o návrhu žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2019, č. j. 22 Co 150/2019-361, t a k t o:

Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2019, č. j. 22 Co 150/2019-361, se zamítá.


O d ů v o d n ě n í


V záhlaví označeným rozhodnutím městský soud potvrdil rozsudek ze dne 22. 5. 2019, č. j. 42 C 407/2017-304, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení vlastnického práva k nemovité věci, zamítl. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož součástí byl také návrh na odklad právní moci. Napadeným rozhodnutím – argumentuje dovolatelka – se její postavení poté, kdy řádně uplatnila právo na vrácení daru a kdy je de facto (nikoli de iure) většinovým spoluvlastníkem předmětu daru, stalo do velké míry nejistým, a to zejména ve vztahu k tomu, že ať už z titulu oprávněné ze služebnosti anebo z titulu většinového spoluvlastníka, jí žalovaný brání v užívání nemovitosti. Za současného stavu je tak ohroženo její právo vlastnit majetek, stejně jako právo požívat oprávnění ze služebnosti na nemovitosti váznoucí.

Podle § 243 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud neshledal důvod pro odklad právní moci napadeného rozhodnutí, neboť pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu není žalobkyně závažně ohrožena ve svých právech.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. 33 Cdo 453/2020, ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.453.2020.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies