33 Cdo 884/2020

22. 04. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


33 Cdo 884/2020-134USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce V. F., bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem v Lichnově 549, proti žalované PD Finance a reality s. r. o. sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Křižíkova 1705/15, identifikační číslo 28589688, zastoupené advokátem JUDr. Vítem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 1610/95, o určení vlastnictví k nemovitým věcem, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 183/2018, o návrhu žalované na odklad právní moci a vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2019, č. j. 11 Co 248/2019-108, t a k t o:

I. Návrh žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2019, č. j. 11 Co 248/2019-108, se zamítá.

II. Právní moc rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2019, č. j. 11 Co 248/2019-108, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


O d ů v o d n ě n í:


Rozsudkem ze dne 16. 5. 2019, č. j. 23 C 183/2018-72, Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) zamítl žalobu o určení, že žalobce je vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. XY v k. ú. XY, v obci XY, okres XY, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště XY, a to pozemku parc. č. XY – zahrada, a pozemku parc. č. XY – zahrada.K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20. 11. 2019, č. j. 11 Co 248/2019-108, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že určil, že žalobce je vlastníkem nemovitých věcí v k. ú. XY, v obci XY zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště XY, konkrétně pozemků parc. č. XY – zahrada a parc. č. XY – zahrada.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení nebo aby napadený rozsudek změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne. Současně dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud odložil právní moc a vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí, s tím, že je zde riziko, že žalobce převede sporné nemovitosti na třetí osobu, a tím by v případě kasačního rozhodnutí dovolacího soudu nemohla žalovaná znovu nabýt vlastnického práva. Podáním ze dne 9. 4. 2020 žalovaná doplnila svůj návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti tvrzením, že žalobce uzavřel s třetí osobou p. T. P. kupní smlouvu, jíž má dojít k převodu vlastnictví k předmětným pozemkům. Návrh na vklad vlastnického práva byl podán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště XY dne 6. 4. 2020 s tím, že zákonná 20 denní lhůta skončí dne 27. 4. 2020 a poté bude vklad povolen.

Žalobce ve svém vyjádření má napadené rozhodnutí za správné a požaduje návrh na odložení vykonatelnosti a právní moci napadeného rozhodnutí zamítnout.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad vykonatelnosti a právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (bod 2., článek II, část první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Žaloba podaná žalobcem dne 3. 7. 2018 je žalobou určovací a rozsudek, jímž soud takové žalobě vyhoví, se nevykonává; proto Nejvyšší soud návrh žalované na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku bez dalšího zamítl.

Předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozsudku však jsou v dané věci (poměřováno důvody uváděnými dovolatelkou a kriterii obsaženými ve vazbě na ustanovení § 243 o. s. ř. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) splněny; Nejvyšší soud proto právní moc napadeného rozhodnutí odložil do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 4. 2020JUDr. Václav Duda
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. 33 Cdo 884/2020, ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.884.2020.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies