21 Cdo 976/2020

27. 04. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


21 Cdo 976/2020-211USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce J. D., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného Českomoravskou Konfederací Odborových Svazů se sídlem v Praze 3, nám. Winstona Churchilla č. 2, proti žalované ARRIVA MORAVA a. s. se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Vítkovická č. 3133/5, IČO 25827405, zastoupené JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, V jámě č. 699/1, o 27.394,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 185 C 15/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. prosince 2019, č. j. 16 Co 94/2019-169, takto:

Návrh, aby byla odloženado právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci právní moc rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. prosince 2019, č. j. 16 Co 94/2019-169 se zamítá.

Odůvodnění:


Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12. 3. 2019, č. j. 185 C 15/2018-121 uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 27 394,47 Kč s příslušenstvím (výrok I), povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobci 2 570 Kč (výrok II) a státu 2 347 Kč (výrok III).K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 4. prosince 2019, č. j. 16 Co 94/2019-169, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I) a uložil žalované povinnost zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobci 900 Kč (výrok II) a státu 3 821 Kč (výrok III).

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) dovolání směřující proti výroku o věci samé. V dovolání též navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc rozsudku odvolacího soudu do právní moci rozhodnutí o podaném dovolání. Návrh odůvodnila tím, že sice se neobává úhrady částek, k nimž byla zavázána v tomto sporu, ale poukazuje na to, že ve skutkově totožných věcech je u Okresního soudu v Ostravě vedeno cca 170 sporů, jejichž úhrnná hodnota je cca 6 680 000 Kč pouze na jistinách a téměř všechna tato řízení jsou přerušena do právní moci rozhodnutí ve věci této. V případě, že nebude „přiznán odkladný účinek, je povinností okresního soudu nařídit v ostatních věcech jednání, což neúměrně zatíží jak soud, tak účastníky“. Očekává, že po rozhodnutí o podaném dovolání buď dojde ve zbývajících věcech k uzavření smíru, anebo budou žaloby vzaty zpět. Žalovaná je přesvědčena, že jsou naplněny zákonné důvody pro odložení právní moci rozsudku odvolacího soudu, protože žalovaná je závažně ohrožena ve svých právech, přičemž odklad právní moci by se nedotkl jiné osoby než účastníka řízení.

Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí lze odložit pouze za kumulativního splnění dvou podmínek, a to, že je dovolatel závažně ohrožen na svých právech a zároveň, že se odklad nedotkne právních poměrů jiné osoby, než účastníka

Ve svém návrhu žalovaná uvádí takové okolnosti, z nichž je nutno dovodit, že není splněna ani jedna z těchto podmínek; žalovaná připouští, že právní moc tohoto rozhodnutí ji nijak na jejich právech neohrozí a zároveň, že se dotkne právního postavení jiných osob, než účastníků tohoto řízení, neboť odklad právní moci v této věci by zasáhl do procesního postavení jiných osob (účastníků tvrzených paralelně probíhajících řízení).

Dovolací soud proto návrh na odklad právní moci zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 4. 2020


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2020, sp. zn. 21 Cdo 976/2020, ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.976.2020.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies