2 As 7/2003 - Řízení před soudem: obnova Řízení

14. 11. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Rozhodnutí soudu vydané podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, je rozhodnutím ve správním soudnictví, bez ohledu na to, zda šlo o rozhodnutí v řízení o žalobě nebo o opravném prostředku, či zda se jednalo o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní či soukromoprávní věci. Proti takovému rozhodnutí není přípustná obnova řízení ani podle ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14.11.2003, čj. 2 As 7/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně J. Ž., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2003, č. j. 30 Ca 3/2003-22,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 1999, č. j. 30 Ca 89/98-24 byla v řízení podle části páté hlavy třetí o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2002, potvrzena rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou ze dne 18. 5. 1998, č. j. PÚ 964/98-3921 VA (1330/00/3) a ze dne 21. 4. 1998, č. j. PÚ 900/98-3917 Va (1330/00/2) podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2003, č. j. 30 Ca 3/2003-8 byl zamítnut návrh J. Ž. (žalobkyně, původně navrhovatelky) na obnovu řízení ve věci tohoto rozsudku. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost (podaní ze dne 30. 3. 2003 doručené tomuto soudu dne 7. 4. 2003).

Usnesením téhož soudu ze dne 9. 4. 2003 byla stěžovatelka vyzvána, aby předložila plnou moc advokáta, který jí bude v řízení zastupovat a doplnila kasační stížnost o důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Podáním ze dne 14. 4. 2003, doručeným Krajskému soudu dne 22. 4. 2003, stěžovatelka požádala o ustanovení advokáta a předložila potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2003, č. j. 30 Ca 3/2003-22 byl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce zamítnut. Tento soud vycházel především z toho, že návrh žalobkyně – tedy kasační stížnost ze dne 30. 3. 2003 – nemůže být zjevně úspěšná, když se týká usnesení o odmítnutí návrhu na obnovu řízení, které bylo vydáno s ohledem na ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

I proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost (podání ze dne 12. 5. 2003, doručené téhož dne Nejvyššímu správnímu soudu a dne 14. 5. 2003 Krajskému soudu v Hradci Králové). Pokud se týká usnesení ze dne 30. 4. 2003 stěžovatelka uvedla, že soud (přísl. předseda senátu) jí zamítl žádost o ustanovení advokáta, o kterého včas a řádně požádala, doložila i výši svého důchodu a rovněž doložila, že nejde o bezúspěšné uplatňování práva. Důvodem kasační stížnosti jsou tedy v podstatě skutečnosti uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (byť i stručně vyjádřené).

Nejvyšší správní soud rozhodoval v tomto stadiu řízení o kasační stížnosti proti citovanému usnesení ze dne 30. 4. 2003, přičemž vycházel z následujících skutečností a úvah.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 1999, č. j. 30 Ca 89/98-24 je rozhodnutím soudu ve správním soudnictví. Na povaze takového rozhodnutí nic nemění to, zda šlo o rozhodnutí dle části páté hlavy druhé o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2002), tedy v řízení o žalobě a nebo o rozhodnutí dle části páté hlavy třetí o. s. ř. (v témže znění) – tedy v řízení o opravném prostředku, ani zda se jednalo o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní či soukromoprávní věci. Posledně uvedené rozlišení věcí je podstatné až pro rozhodnutí vydaná po 31. 12. 2002. Jednalo-li se tedy o rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, není proti takovému rozhodnutí i se zřetelem na ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. přípustná obnova řízení (tu lze ve správním soudnictví podat jen proti rozsudku v řízení vydaném v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí). Pro úplnost je třeba uvést, že obnovu řízení nebylo možno podat ani podle úpravy účinné do 31. 12. 2002 (§ 250j odst. 4, § 250s o. s. ř. v tehdy účinném znění).

Za situace, kdy obnova řízení byla vyloučena, je nutno plně přisvědčit Krajskému soudu v Hradci Králové, že kasační stížnost směřující proti citovanému usnesení o odmítnutí návrhu na obnovu je návrhem, který nemůže být zjevně úspěšným. Proto v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 věta druhá s. ř. s. byla právem žádost o ustanovení zástupce zamítnuta.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Stěžovatelka, která neměla v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.) a žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. 11. 2003

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. 2 As 7/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies