30 A 65/2012 - 38 - Volby do krajského zastupitelstva: kandidátní listiny politických stran a politických hnutí; tvorba koalic

09. 11. 2012, Krajský soud v Plzni

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Není v rozporu s žádným ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, jestliže na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich koalice jsou i členové jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici. Tímsamozřejmě není dotčeno splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a požadavek uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, a v případě koalic uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, které je součástí koalice a navrhlo daného kandidáta.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 09.11.2012, čj. 30 A 65/2012 - 38)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatele: V.P., bytem… za účasti: 1. Krajského úřadu Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, jako příslušného volebního orgánu, a dále 2. Komunistické strany Čech a Moravy, se sídlem Politických vězňů 9, Praha 1, 3. České strany sociálně demokratické, se sídlem Hybernská 7, Praha 1, 4. koalice TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj, se sídly Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40, Praha 1, a V Rovinách 40, Praha 4, a 5. Občanské demokratické strany, se sídlem Albatros Polygon House, Doudlebská 1699/5, Praha 4, jako politických stran a koalice, na jejichž kandidátních listinách byli uvedeni kandidáti, jejichž volba byla napadena, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 12.10. a 13.10.2012,

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Návrhem podaným soudu osobně dne 25.10.2012 ve 14.45 hod. se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 12.10. a 13.10.2012.

Navrhovatelem je zde V.P. jako občan, nikoli „Sdružení nestraníků“, neboť V. P. nedoložil, že je oprávněn jednat jejich jménem. Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „s.ř.s.“).

Ve smyslu § 90 odst. 1 s.ř.s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony20) může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb.

Poznámka 20) odkazuje mj. na zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“).

Podle § 53 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Návrh na neplatnost voleb není důvodný.

Aby návrh na neplatnost voleb byl shledán důvodným, je třeba, aby bylo tvrzeno a prokázáno, že je tu určitá skutečnost, kterou byla ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Porušení zákona o volbách do zastupitelstev krajů spatřuje navrhovatel v celkem čtyřech uplatněných skutečnostech.

Navrhovatel sub I. návrhu namítá, že dne 4.10.2012 – osm dnů před volbami – zveřejnil týdeník 5 plus 2 informaci v článku „Nestraníci v kraji: Našeho kandidáta nevolte!“ nepravdivou informaci, že volební lídr kandidátky Sdružení nestraníků V.P. byl odsouzen, a to pravomocně, za útok na konkurenčního kandidáta V. z ODS podmínkou na 4 měsíce s podmíněným odkladem na 1,5 roku. Tato informace je zcela vědomě nepravdivá. V.P. byl nepravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu Plzeň–město čj. 4T 76/2010, avšak odvolal se a Krajský soud v Plzni rozsudek okresního soudu zrušil rozhodnutím čj. 4T 76/2010 [?]. Trestní řízení není dosud ukončeno. Lživé tvrzení, že volební lídr byl pravomocně odsouzen, mělo nepochybně za cíl zdiskreditovat Sdružení nestraníků před voliči.

Z týdeníku 5 + 2 dny ze 4.10.2012 soud zjistil, že v článku „Nestraníci v kraji: Našeho kandidáta nevolte!“ byla k uvedené záležitosti uveřejněna toliko tato slova: „Muž [= V.P.] dále čelí dvěma žalobám za napadení. V prvním případě se mělo jednat o útok na poslance

V.V.. Plzeňský soud jej za něj potrestal podmínkou čtyři měsíce s odkladem na rok a půl.“.

V uvedeném článku se, jak vidno, píše, že soud V. P. potrestal, nikoli že volební lídr byl pravomocně odsouzen. V tomto případě se tedy prokázalo, že namítaná skutečnost nenastala, a proto tu není podklad ke zjišťování, zda jí mohla být ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Soud proto neshledal tento návrhový bod důvodným.

Sub II. návrhu, ve znění podání došlého soudu dne 7.11.2012 se namítá, že dne 11.10.2012, tedy jeden den před volbami, otiskl Rokycanský deník, Plzeňský deník, Klatovský deník, Domažlický deník a Tachovský deník, že kolují zvěsti o odstoupení V.P. z voleb. V článku bylo doslova uvedeno: „Sdružení nestraníků ve volbách v Plzeňském kraji vede V.P. Mezi lidmi však začaly kolovat zvěsti, že z pozice jedničky odstoupil. „Od jmenovaného jsme se už dříve distancovali a nyní na tomto případu spolupracujeme s policií. To, jestli odstoupil, nevíme,“ uvedl krátce předseda strany J.K. „V úterý 2. října vyjádřili kandidáti Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji mé osobě podporu. Zůstávám tedy číslem jedna na listině zmíněného volebního uskupení a kandidátem na hejtmana toho kraje,“ sdělil včera Deníku P. „Kontaktoval jsem předsedu Sdružení nestraníků J.K., který mi pouze řekl, že na něj některé organizace vyvíjejí přímo nepřiměřený tlak na můj odchod z čela kandidátky v Plzeňském kraji, Nikdy jsem se nepodvoloval tlaku organizací, lobbistů či kmotrů politických stran a zaútočit prostřednictvím jakékoliv organizace na výsledky primárních voleb považuji za účelové a mafiánské, na samé hraně regulérnosti volebního klání. Dokonce zakládající trestní čin maření voleb,“ prohlásil P. Včera se jmenovaný opět objevil u rokycanského soudu, kde se zpovídá z údajného zbití seniora v Mirošově. „Nehledě na to, jaký rozsudek padne, ve volbách jako lídr rozhodně pokračuji,“ ujistil redakci. Jaký verdikt ve vlekoucí se kauze padne, budeme informovat. Autor: J.V.“. Navrhovatel připomíná, že v době, kdy zmíněný článek vyšel, již bylo z internetových stránek Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji i z osobních stránek V.P. zřejmé, že V.P. odstupovat nebude. To že, deník otiskl toto tvrzení, lze důvodně považovat za pomluvu s cílem poškodit Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji, a to v tak krátké lhůtě před volbami, že se již Sdružení nestraníků nemohlo proti této pomluvě účinně bránit a zmíněná pomluva nepochybně poškodila Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji, které v důsledku toho přišlo o hlasy voličů.

To, co uvedené deníky otiskly, nepokládá soud za pomluvu a už vůbec ne za pomluvu s cílem poškodit Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji. Autorka článku zmínila kolující zvěsti o odstoupení kandidáta a tomuto kandidátovi poskytla dostatečnou příležitost, aby je dementoval. Jednoznačný je zde i název článku: „P. pokračuje dál jako lídr“. Tím podle názoru soudu nedošlo k šíření pomluvy, nýbrž V. P. dostal adekvátní prostor k tomu, aby kolující zvěsti vyvrátil. I v tomto případě se tedy prokázalo, že namítaná skutečnost nenastala, a proto tu není podklad ke zjišťování, zda jí mohla být ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Ani návrhový bod II. není proto důvodný.

Navrhovatel sub III. návrhu namítá, že v doplnit deníku vyšly ve dnech 10. a 11. 10. 2012 předvolební průzkumy, označené jako volební inzerce SPOZ, které obsahovaly zcela nereálně vysoké preference SPOZ a Koalice pro Plzeňský kraj. Samotná skutečnost, že tento zmanipulovaný předvolební „průzkum“ neodpovídal skutečnosti, není porušením volebního zákona. Avšak zveřejňování průzkumů těsně před volbami je zakázané. Bez ohledu na to, kdo stál za zveřejněním těchto průzkumů, se jednalo o protiprávní jednání a navrhovatel v této věci učiní oznámení na Policii ČR. Protiprávní zveřejnění průzkumů bylo dalším porušením právních předpisů, které poškodilo Sdružení nestraníků i další strany a hnutí kandidující v Plzeňském kraji. K tomuto bodu jsou jako důkaz navrženy „listy z -doplnit- deníků ze dne 10. a 11.10.2012 se zmíněnými průzkumy.“. V závěru svého návrhu se navrhovatel zavázal, že „důkazní listy podá ve lhůtě 8 dnů od podání svého návrhu“. Podáním došlým soudu dne 7.11.2012 navrhovatel v tomto ohledu toliko změnil výraz „v doplnit deníku“ na „v denících Bohemia“.

K tomuto návrhovému bodu soud konstatuje, že je věcí navrhovatele, aby splnil povinnost tvrzení a povinnost důkazní [viz § 101 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. a § 120 odst. 1 o.s.ř., obojí ve spojení s § 64 s.ř.s.]. To znamená, že navrhovatel je povinen tvrdit rozhodné skutečnosti a předložit o nich důkazy. To však v daném případě učiněno nebylo: v návrhu bylo užito zcela nekonkrétního označení „v doplnit deníku“, což v podání došlém soudu dne 7.11.2012 sice bylo změněno na „v denících Bohemia“, ale k tomuto návrhovému bodu příslušné „důkazní listy“, ač se k tomu navrhovatel zavázal a stanovil si k tomu lhůtu, nebyly soudu předloženy ani do okamžiku vydávání tohoto usnesení. V případě nezbytnosti si soud může maximálně vyhledat internetovou verzi novin (soud to také učinil ve vztahu k článkům uvedeným v návrhových bodech I. a II.). V internetové verzi „deníků Bohemia“ však nebyly soudem žádné předvolební průzkumy, označené jako volební inzerce SPOZ, v uvedených datech nalezeny. Není tu tedy ani možnost poměřit to, co mělo být uveřejněno, pojmem „předvolební průzkumy“ použitým v § 57 a 58 zákona o volbách do zastupitelstev krajů. V důsledku navrhovatelovy indolence tak nebylo možno prověřit, zda namítaná skutečnost nastala, a proto zde není podklad pro zjišťování, zda jí mohla být ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Ani návrhový bod III. proto nemůže být považován za důvodný.

Sub IV. návrhu se namítá, že dalším závažným porušením volebního zákona bylo to, že kandidátní listina Koalice pro Plzeňský kraj byla zaregistrována v rozporu se zákonem. Tato kandidátní listina neobsahuje některé z náležitostí stanovených v § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a někteří kandidáti této koalice byli zaregistrováni v rozporu se zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. Koalici pro Plzeňský kraj tvoří oficiálně dvě politické strany, a to Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a Strana soukromníků České republiky, a politické hnutí Nestraníci. Ve skutečnosti obsahuje koalice ještě čtvrtou stranu, a to je Koruna Česká. Za ni kandidovali tito kandidáti: 9. D.J., 51 let, Nestran. KČ, 14. J.V. Mgr. 42 let, Nestran. KČ, a 33. B.O. 55 let, Nestran. KČ. Je tedy nesporné, že Koruna česká byla součástí Koalice pro Plzeňský kraj, což potvrzuje sama tato strana na svých internetových stránkách v článku Výsledky KČ ve volbách 2012. To, že Koalice pro Plzeňský kraj se skládala ze čtyř a nikoliv z tří stran a hnutí, je nesporně klamáním voličů. Hlavní důvod, proč Koalice pro Plzeňský kraj klame voliče, je ten, že politická strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je strana extrémistická a nepřijatelná pro drtivou většinu voličů. Voliči mají právo vědět, jaká strana je součástí koalice, a to, aby se monarchisté vydávali za nestraníky, je s tím v hrubém rozporu. To, že si odpovědní pracovníci krajského úřadu nevšimli této nezákonnosti, je chybou krajského úřadu a svědčí o nekvalitní práci jeho zaměstnanců i o nerovném přístupu k jednotlivým stranám a hnutím. Nezákonná nečinnost krajského úřadu však nemůže být právním důvodem k legalizaci protiprávního stavu a neregulérnosti voleb. K tomu se Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný volební orgán vyjádřil tak, že dne 24.8.2012 vydal rozhodnutí čj. VVŽÚ/5784/12 o registraci bezvadné kandidátní listiny koalice „Koalice pro Plzeňský kraj“ (dále jen „koalice“) pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012. Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. V souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev krajů obsahovala kandidátní listina název koalice a její složení. Koalici tvoří registrovaná politická strana Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, registrovaná politická strana Strana soukromníků České republiky a registrované politické hnutí Nestraníci. Dále byl v souladu s § 21 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev krajů u jednotlivých kandidátů uveden údaj o názvu politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí. U kandidátů č. 9 J.D., č. 14. Mgr. V.J. a č. 33 O.B. bylo uvedeno, že jsou členy registrované politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), dále pak, v souladu s § 21 odst. 1 písm. f), údaj o tom, že jejich kandidaturu navrhlo politické hnutí Nestraníci. Krajský úřad k výše uvedeným skutečnostem sděluje, že členství v politické straně, popř. politickém hnutí není předmětem přezkumu v rámci procesu registrace kandidátní listiny registračním úřadem. Dle názoru krajského úřadu rovněž není překážkou kandidatury členství kandidáta v jiné politické straně, resp. politickém hnutí, než za kterou kandidát kandiduje, a takového kandidáta nelze na kandidátní listině dle § 22 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů škrtnout.

K tomuto návrhovému bodu soud uvádí, že zásadní otázkou tu je, zda na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich koalice musí být jen členové příslušné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů jsou upraveny v hlavě III části první zákona o volbách do zastupitelstev krajů (§ 20 až 22). Podle § 21 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů kandidátní listina obsahuje a) název kraje, b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, c) jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“), d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice, e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří. Podle dalších ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů kandidát zejména musí splňovat podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona a nesmí být uveden na více kandidátních listinách [§ 22 odst. 2 písm. b)]. Z § 21 odst. 1 ani dalších ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů neplyne, že by na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich koalice nemohl být kandidát, který není členem žádné politické strany či politického hnutí nebo který je členem jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, která tvoří koalici. Je přitom ovšem nutno respektovat splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a v případě koalic uvedení názvu koalici tvořící politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.

Soud má tudíž za to, že není v rozporu s žádným ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, jestliže na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich koalice jsou i členové jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici. Tím samozřejmě není dotčeno splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a požadavek uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, a v případě koalic uvedení názvu té koalici tvořící politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.

Tím, že byla registrována kandidátní listina koalice politických stran a politického hnutí, na níž byli jako kandidáti uvedeni nejen členové těchto politických stran a politického hnutí, ale i členové jiné politické strany, nedošlo proto k porušení žádného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů.

Ani v tomto případě tedy není podklad ke zjišťování, zda ustanovení onoho zákona mohla být porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Zbývá se vyslovit k záležitosti klamání voličů. Ze souboru hlasovacích lístků pro Plzeňský kraj soud zjistil, že na hlasovacím lístku Koalice pro Plzeňský kraj u kandidátů č. 9, 14 a 33 nebylo, jak tvrdí navrhovatel, uvedeno „Nestran. KČ“, nýbrž tam bylo uvedeno „člen KČ, navržen NK“. Ze souboru hlasovacích lístků pro Plzeňský kraj bylo dále zjištěno, že na listu Zkratky politických stran a politických hnutí je u zkratky „KČ“ uvedeno „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)“ a u zkratky „NK“ je uvedeno „Nestraníci“. Z toho plyne, že voličům se dostalo pravdivého a úplného údaje o tom, že pod č. 9, 14 a 33 na kandidátní listině Koalice pro Plzeňský kraj kandidují členové politické strany Koruna Česká, kteří byli na kandidátní listinu navrženi politickým hnutím Nestraníci. Hlavní důvod, proč Koalice pro Plzeňský kraj klame voliče, spatřuje navrhovatel v tom, že Koruna Česká má být stranou extremistickou a nepřijatelnou pro drtivou většinu voličů. Takovéto tvrzení se ovšem s ochranou poskytovanou soudem míjí, pro soud je relevantní to, zda politická strana existuje a zda její činnost nebyla pozastavena, navrhovatelovo tvrzení je však povahy metaprávní, ponejvíce politologické. V rámci námitek uplatněných navrhovatelem tudíž nebylo shledáno klamání voličů Koalicí pro Plzeňský kraj.

Vzhledem k uvedenému ani námitka nezákonnosti registrace kandidátní listiny Koalice pro Plzeňský kraj a věcí souvisejících nebyla shledána důvodnou.

Jelikož návrh na neplatnost voleb není důvodný, soud je j podle § 90 odst. 3 věty prvé s.ř.s. ve spojení s § 78 odst. 7 s.ř.s. per analogiam usnesením zamítl.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 90 odst. 2 větou prvou s.ř.s. Žádný z účastníků řízení nemá podle § 93 odst. 4 s.ř.s. právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu, tj. 9.11.2012 (§ 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s.).

V Plzni dne 9. listopadu 2012 JUDr. PhDr. Petr KUCHYNKA, Ph.D., v.r.  předseda senátu 


Za správnost: Kováříková

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 9. 11. 2012, sp. zn. 30 A 65/2012 - 38, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies