6 Azs 273/2019 - 23

12. 02. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Barbory Berkové v právní věci žalobkyně: T. T. L. N., zastoupené Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, sídlem Vinohradská 22, Praha 2, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 7. 2019, č. j. MV-83226-4/SO-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2019, č. j. 16 A 14/2019 - 30,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 25. 12. 2019 doručena kasační stížnost žalobkyně (stěžovatelky), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu. Součástí kasační stížnosti byl také návrh na přiznání odkladného účinku.

[2]

Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 6. 1. 2020 vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1 000 Kč a současně ji poučil o následcích případného nezaplacení soudních poplatků. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 13. 1. 2020.

[3]

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017 pak platí, že „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[4]

Lhůta pro zaplacení soudních poplatků uplynula dne 28. 1. 2020, stěžovatelka však ani jeden z předepsaných poplatků v této lhůtě nezaplatila. Soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5]

S ohledem na skutečnost, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, nerozhodoval Nejvyšší správní soud již o akcesorickém návrhu na přiznání odkladného účinku.

[6]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2020

JUDr. Filip Dienstbier předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 6 Azs 273/2019 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies