2 As 365/2019 - 23

22. 01. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. V., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2017, č. j. JMK 180946/2017, sp. zn. S-JMK 93478/2015/OD/Ib, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2019, č. j. 73 A 11/2018 – 37,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění :

[1]

Včas podanou blanketní kasační stížností se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Jelikož kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatel rozsudek krajského soudu napadl, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 12. 2019, č. j. 2 As 365/2019 – 18, aby tyto důvody, v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s., doplnil ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl zároveň výslovně poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, bude kasační stížnost odmítnuta.

[2]

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2019, č. j. 2 As 365/2019 – 18, bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 19. 12. 2019. Podle § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti dnem 20. 1. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě na výzvu k doplnění kasační stížnosti nereagoval. Kasační stížnost tedy nadále nesplňuje náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s.

[3]

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „[k]romě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo  doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně“. Podle odst. 3 téhož ustanovení, „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o  další měsíc.

[4]

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[5]

Stěžovatel neodstranil vadu kasační stížnosti (absenci kasačních námitek) ve lhůtě k tomu stanovené, a v řízení o kasační stížnosti tudíž nelze pokračovat. Soudní řád správní s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek než právě odmítnutí podání (kasační stížnosti). Stěžovatel byl o tomto následku poučen již ve výše zmíněném  usnesení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, a proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[7]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel již zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního poplatku. Poplatek bude stěžovateli vrácen k rukám jeho zástupce, Mgr. Václava Voříška, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2020

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2020, sp. zn. 2 As 365/2019 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies