9 As 7/2020 - 15

22. 01. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Mgr. Ing. L. V., zast. opatrovníkem Mgr. Ivanem Nezvalem, advokátem se sídlem Zelný trh 332/12, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 12. 2016, č. j. OOSČ 509/2016/Sch., KUJI 85284/2016, za účasti osoby zúčastněné na řízení: L. U., zast. JUDr. Martinou Černochovou, advokátkou se sídlem Masarykovo náměstí 1190/43, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2019, č. j. 30 A 45/2017 - 155,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému  opatrovníkovi žalobce Mgr. Ivanu Nezvalovi, advokátu se sídlem Zelný trh 332/12, Brno, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Magistrát města Jihlavy rozhodnutím ze dne 4. 9. 2015, č. j. SŘ 197/2015 MMJ/SPO/8644/2015 - 6, vyhověl návrhu osoby zúčastněné na řízení a zrušil údaj o místu trvalého pobytu žalobce na adrese X. Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy.

[2]

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) a požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. V záhlaví uvedeným  usnesením krajský soud žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu (I. výrok) a ustanovil mu opatrovníka pro řízení o žalobě (II. výrok). Proti výroku II. tohoto usnesení žalobce (dále „stěžovatel“) podal kasační stížnost.

[3]

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

[4]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho  dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního  dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[5]

Kasační stížností napadené usnesení bylo stěžovateli podle doručenky na č. l. 154 spisu krajského soudu doručeno dne 23. 12. 2019 vhozením do schránky [§ 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)]. Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), bylo tudíž pondělí 23. 12. 2019, posledním dnem této lhůty pak bylo pondělí 6. 1. 2020. Nejvyšší správní soud podotýká, že si je vědom stěžovatelova tvrzení v kasační stížnosti, že napadené rozhodnutí mu bylo oznámeno 27. 12. 2019, toto tvrzení však nemá ve spise oporu (ustanovenému opatrovníkovi bylo rozhodnutí doručeno do datové schránky již dne 20. 12. 2019).

[6]

Stěžovatel však kasační stížnost podal osobně až v úterý 7. 1. 2020 (prezentační razítko na č. l. 1 spisu Nejvyššího správního soudu), tedy po uplynutí lhůty k jejímu podání. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s., protože byla podána opožděně.

[7]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8]

Stěžovateli byl napadeným usnesením ustanoven opatrovníkem Mgr. Ivan Nezval, advokát se sídlem Zelný trh 332/12, Brno, jehož odměnu a hotové výdaje platí stát (§ 140 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.). Opatrovník však za stěžovatele podal pouze opožděnou kasační stížnost, což nelze považovat za úkon právní služby, kterým by účelně hájil stěžovatelova práva. V takovém případě opatrovníkovi odměna za právní úkon právní služby ani paušální náhrada hotových výdajů nenáleží (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2019, č. j. 9 Ads 384/2018 - 32, nebo ze dne 22. 5. 2019, č. j. 10 Azs 157/2019 - 28).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2020

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2020, sp. zn. 9 As 7/2020 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies