5 Ads 43/2003 - Řízení před soudem: počítání lhůt

12. 08. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Bylo-li soudní rozhodnutí doručeno účastníku v pátek 2. května 2003, pak posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti byl pátek 16. května 2003.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.08.2003, čj. 5 Ads 43/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce J. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25 o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2003, č. j. 30 Ca 5/2002-49,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2003 byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 11. 2001, č. xx, kterým byl žalobci – stěžovateli dnem 1. 1. 2002 odňat plný invalidní důchod. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel u Městského soudu v Praze dne 19. 5. 2003 odvolání, v němž žádá pravdivé prošetření svého zdravotního stavu. Městský soud v Praze posoudil dané podání jako kasační stížnost a vyzval stěžovatele usnesením č 30 Ca5/2002 ze dne 26. 5. 2003 k doplnění náležitostí kasační stížnosti podle ust. § 103 odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“). Současně byl stěžovatel upozorněn na skutečnost, že musí být podle ust. § 105 odst.1 s.ř.s. zastoupen advokátem, včetně možnosti požádat soud o ustanovení advokáta ex offo, má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Stěžovatel byl poučen o důsledcích neodstranění vad podání. Ve stanovené lhůtě jednoho měsíce však stěžovatel vady podání neodstranil, resp. nepožádal ani o ustanovení advokáta. Žalobci byl rozsudek Městského soudu v Praze doručen dne 2. 5. 2003. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Zásady pro počítání lhůt jsou upraveny v ustanovení § 40 s. ř. s. Lhůta určená podle týdnů pak v souladu s odst. druhým citovaného paragrafu končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutí posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 46 odst. 1b s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula marně dnem 16. 5. 2003, kdy mohla být kasační stížnost předána soudu, nebo jemu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předána orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.). V daném případě se tak nestalo a žalobce kasační stížnost podal podle prezenčního razítka pošty S. n.M. dne 19. 5. 2003, tj. tři dny po skončení lhůty, která počala běžet v pátek 2. 5. 2003 a skončila tato lhůta počítaná podle § 40 odst. 2 s. ř. s. rovněž v pátek dne 16. 5. 2003. Zákon stanovil způsob počítání lhůt odlišně, než je tomu v některých jiných procesních předpisech. Proto kasační stížnost žalobce musela být odmítnuta, přičemž soud tak učinil ve shodě s ustanovením § 46 odst. 1b, § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst.3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné ( § 53 odst. 3 s. ř. s)

V Brně dne 12. 8. 2003

JUDr. Václav Novotný předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, sp. zn. 5 Ads 43/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies