5 As 22/2003 - Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci

12. 08. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Rozhodnutí soudu podle § 58 odst. 2 s. ř. s. o přiznání odměny znalci (včetně náhrady hotových výdajů) za podaný znalecký posudek je svým obsahem i formou rozhodnutím o nákladech řízení podle § 104 odst. 2 s. ř. s., i když je učiněno v průběhu soudního přezkumu; kasační stížnost proti němu směřující soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.08.2003, čj. 5 As 22/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce Mgr. P. F., proti žalovanému Ze mě měřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2001, č. j. O-74/235/2001, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003, č. j. 30 Ca 350/2001-30,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003, č. j. 30 Ca 350/2001-30 byla přiznána znalci Ing. A. V. za podaný znalecký posudek ze dne 19. 5. 2003, č. d. 81/2002 odměna, včetně zvýšení odměny a náhrada hotových výdajů, včetně náhrady ušlého výdělku v celkové výši 4540 Kč. Soud prvního stupně odůvodnil, proč tak učinil a poučil o možnosti podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá přiznání odkladného účinku, zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003 a vrácení k dalšímu řízení, kde bude opravena chyba ve výroku a titulu znalce, přiznána znalci odměna ve výši 50 % a nepřiznána náhrada hotových výdajů. Současně žalobce uvedl, že posudek byl vypracován po stanovené lhůtě i přesto, že doba byla prodloužena, není dostatečně konkrétní a neodpovídá prvnímu výroku usnesení ze dne 18. 10. 2002, náhrada hotových výdajů nebyla specifikována.

Hlava třetí soudního řádu správního v dílu prvním stanoví podmínky pro podání kasační stížnosti. Důvody kasační stížnosti jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 103 odst. 1 odst. a) až e) s. ř. s. a samostatně jsou pak uvedeny případy, kdy je kasační stížnost nepřípustná, totiž mimo jiné podle § 104 odst. 2 citovaného paragrafu, pokud směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Kasační stížnost dle § 104 odst. 2 s. ř. s. není přípustná proti výroku o nákladech řízení ve smyslu § 57 a násl. s. ř. s., nikoliv jen proti výroku o náhradě nákladů řízení. V daném případě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jež není konečným rozhodnutím ve věci samé, je rozhodnutím o nákladech řízení, což jednoznačně vyplývá z ustanovení § 58 s. ř. s., který je uveden pod legislativní rubrikou s názvem „Náklady řízení“. Za této situace kasační stížnost směřuje právě pouze proti usnesení, jehož jediným výrokem je výrok o nákladech řízení ve vztahu ke znalci, kterému byla určena odměna a náhrada hotových výdajů. Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl postupovat jinak, nežli pro překážku nepřípustnosti kasační stížnost odmítnout ve shodě s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení pak bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s.

O žádosti o přiznání odkladného účinku pak bylo nadbytečné rozhodovat a soud o věci pojednal bezodkladně.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 12. 8. 2003

JUDr. Václav Novotný. předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, sp. zn. 5 As 22/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies