11 Tdo 1521/2019

18. 12. 2019, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265h odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


11 Tdo 1521/2019-252


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. 12. 2019 o návrhu předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 5 na odložení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. řádu v trestní věci D. N., narozeného XY v XY, občana Ruské federace, který podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2019, sp. zn. 8 To 305/2019, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 3 T 29/2019, takto:
Podle § 265h odst. 3 tr. řádu se až do rozhodnutí o dovolání obviněného D. N., odkládá výkon trestu vyhoštění, který byl tomuto obviněnému uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2019, sp. zn. 8 To 305/2019, na dobu 3 (tří) let.Odůvodnění:


1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 20. 6. 2019, sp. zn. 3 T 29/2019, byl D. N. uznán vinným ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku. Za uvedený trestný čin mu soud prvního stupně podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku uložil trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, jehož výkon podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 4 (čtyř) roků. Dále soud prvního stupně obviněnému uložil podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku peněžitý trest ve výměře 25 000 Kč a současně podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku rozhodl o náhradním trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) měsíců. Konečně podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněnému uložil trest propadnutí věci, resp. věcí, které blíže specifikoval ve výroku shora označeného rozsudku.

2. K odvolání státního zástupce podaného v neprospěch obviněného do výroku o vině i trestu Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) shora označeným rozsudkem podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. řádu rozsudek soudu prvního stupně zrušil ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 písm. b) tr. řádu znovu rozhodl tak, že obviněnému uložil podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a § 43 odst. 2 tr. zákoníku souhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, jehož výkon podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 4 (čtyř) roků. Dále odvolací soud podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněnému uložil trest propadnutí věci, resp. věcí, které blíže specifikoval ve výroku shora označeného rozsudku a nově podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku i trest vyhoštění z území České republiky na dobu 3 (tří) let. V neposlední řadě odvolací soud podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výrok o trestu uložený obviněnému trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. 1. 2018, sp. zn. 33 T 3/2018, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Ve zbytku pak odvolací soud ponechal rozsudek soudu prvního stupně nezměněný.

3. Dne 6. 12. 2019 Nejvyšší soud obdržel spis vedený u soudu prvního stupně pod sp. zn. 3 T 29/2019, spolu s návrhem předsedkyně senátu soudu prvního stupně podle § 265h odst. 3 tr. řádu.

4. Podle § 265h odst. 3 tr. řádu platí, že dospěje-li předseda senátu na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.

5. Důvodnost postupu podle § 265h odst. 3 tr. řádu přitom předsedkyně senátu soudu prvního stupně spatřuje v tom, že z podaného dovolání obviněného, které se opírá o § 265b odst. 1 písm. h), g) tr. řádu, vyplývá, že ve vztahu k trestu vyhoštění (uloženého shora označeným rozsudkem odvolacího soudu) nebyly splněny zákonné podmínky pro jeho uložení. In concreto obviněný v podaném dovolání uvádí, že na území České republiky žije již od svých 8 let (tj. od roku 1993), v roce 1994 mu bylo přiděleno rodné číslo a trvalý pobyt na území České republiky má udělen od roku 2000, přičemž důvodem pro jeho udělení bylo slučování rodin. Dále obviněný tvrdí, že v České republice má sociální zázemí a vazby, když zde žije jeho matka, přítelkyně, s níž tvoří společnou domácnost, a jeho novorozený syn; obviněný údajně hovoří lépe česky než rusky a v Rusku nemá žádné vazby (což obviněný dokládá přiloženými listinami). Na základě především těchto skutečností má pak soud prvního stupně za to, že je namístě přerušit, resp. odložit, výkon uloženého trestu vyhoštění.

6. Po seznámení se s obsahem spisového materiálu, návrhu předsedkyně senátu soudu prvního stupně a podaného dovolání obviněného má Nejvyšší soud za to, že návrh na odložení výkonu uloženého trestu vyhoštění je důvodný, neboť výkon uloženého trestu vyhoštění by mohl mít pro obviněného nepříznivé důsledky, které by se dodatečně jen obtížně odstraňovaly.

7. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud vyhověl návrhu předsedkyně senátu soudu prvního stupně a podle § 265h odst. 3 tr. řádu odložil výkon trestu vyhoštění, který byl D. N. uložen shora označeným rozsudkem odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 12. 2019

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu

Vypracoval:
JUDr. Petr Škvain, Ph.D.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 11 Tdo 1521/2019, ECLI:CZ:NS:2019:11.TDO.1521.2019.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies