10 Azs 351/2019 - 33

11. 12. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. T. N., zast. PhDr. Mgr. Janou Koutnou, advokátkou se sídlem Kostelní 1, Domažlice, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 2. 2019, čj. MV-149785-6/SO-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2019, čj. 57 A 39/2019-60,

takto :

Kasační stížnosti se přiznává odkladný účinek.

Odůvodnění :

[1]

Ministerstvo vnitra zamítlo rozhodnutím ze dne 25. 10. 2018 žalobcovu žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Žalovaná rozhodnutím ze dne 8. 2. 2019 zamítla žalobcovo odvolání a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdila.

[2]

Žalobce podal proti rozhodnutí žalované žalobu, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 1. 10. 2019.

[3]

Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, ke které připojil návrh na přiznání odkladného účinku. Stěžovatel poukázal na to, že pokud by kasační stížnosti nebyl přiznán odkladný účinek, musel by opustit území České republiky, neboť by obdržel výjezdní příkaz. Pro výkon práva na spravedlivý proces je podle jeho názoru nutné, aby se mohl účastnit řízení a hájit své zájmy. Stěžovatel žije v České republice přes deset let, vytvořil si vazby k této zemi i k lidem. Dále dodal, že se nedopustil žádného nezákonného jednání, které by poškozovalo třetí osobu či zájem České republiky, není proti němu vedeno žádné soudní řízení a své povinnosti si plní.

[4]

Žalovaná se k návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřila.

[5]

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti soud zjišťuje současné splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly; a 2) chybějícího rozporu s důležitým veřejným zájmem. Je-li odkladný účinek přiznán, pozastavují se ty účinky napadeného správního rozhodnutí, které z povahy věci pozastavit lze.

[6]

NSS dospěl k závěru, že v projednávané věci jsou zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti splněny. NSS zejména přihlédl ke skutečnosti, že krajský soud přiznal odkladný účinek žalobě a stěžovateli tak vzniklo určité očekávání, že před NSS budou na jeho návrh na přiznání odkladného účinku kladeny srovnatelné nároky, jaké na jeho návrh kladl krajský soud. Nebylo by tedy spravedlivé, pokud by NSS nepřiznal odkladný účinek také stěžovatelově kasační stížnosti, ačkoli tvrzení stěžovatele v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nejsou dostatečně konkrétní a bylo by vhodné, aby je více rozvedl.

[7]

NSS zdůrazňuje, že judikatura v cizineckých věcech se již nějakou dobu vyvíjí k přísnějšímu pojetí a klade důraz na mimořádnost okolností na straně cizince, jež mohou odůvodnit přiznání odkladného účinku jeho žalobě či kasační stížnosti (viz rozsudky NSS ze dne 6. 1. 2016, čj. 2 Azs 271/2015-32, či ze dne 5. 10. 2017, čj. 2 Azs 273/2017-19). Cizinec proto musí tvrdit konkrétní újmu, která mu může nepřiznáním odkladného účinku vzniknout a tu také doložit. Nepostačí pouze povšechná tvrzení o zásahu do rodinného a soukromého života, práva na spravedlivý proces apod.

[8]

NSS nezjistil, že by přiznáním odkladného účinku hrozila jakákoli újma jiným osobám, a současně neshledal žádné konkrétní okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by samotné přiznání odkladného účinku kasační stížnosti mohlo být v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[9]

Z těchto důvodů NSS stěžovateli vyhověl a jeho kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. Současně NSS upozorňuje, že přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti nijak nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé (viz usnesení ze dne 4. 10. 2005, čj. 8 As 26/2005-76, č. 1072/2007 Sb. NSS).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2019

Ondřej Mrákota předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 10 Azs 351/2019 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies