10 As 365/2019 - 26

11. 12. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: T. O., zast. Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: M. N. ml., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2017, čj. MMB/0290259/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2019, čj. 29 A 221/2017-75,

takto :

I. Kasační stížnosti se přiznává odkladný účinek.

II. Žalobci se ukládá zaplatit České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Rozhodnutím Úřadu městské části města Brna, Brno - Jundrov (dále jen „stavební úřad“) ze dne 11. 4. 2017, čj. SÚ/2827/413/08-ROIIOc, bylo podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žalobci nařízeno odstranění rozestavěné nepovolené stavby s názvem „Novostavba dvou chat, umístěných na pozemku p. č. X a X k. ú. J. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 7. 2017 zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil.

[2]

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl.

[3]

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost, v níž zároveň požádal o přiznání odkladného účinku. Uvedl, že odstraněním stavby by mu vznikla nepoměrně větší újma v porovnání s újmou, která by mohla vzniknout jiným osobám. Stavbu, která má být odstraněna, vybudoval na vlastní náklady a bydlí zde s čtyřčlennou rodinou. Stavbu užívá také pro účely svého podnikání - zdroje obživy své rodiny. Přiznání odkladného účinku kasační stížnosti by nebylo ani v rozporu s žádným důležitým zájmem, neboť uloženou povinnost bude případně možno vykonat i po rozhodnutí NSS o kasační stížnosti.

[4]

Žalovaný uvedl, že s ohledem na možné následky výkonu přezkoumávaného rozhodnutí lze kasační stížnosti přiznat odkladný účinek.

[5]

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjišťuje současné splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj.1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly; 2) absenci rozporu s důležitým veřejným zájmem. Je-li odkladný účinek přiznán, pozastavují se ty účinky napadeného správního rozhodnutí, které z povahy věci pozastavit lze.

[6]

NSS dospěl k závěru, že v projednávané věci jsou zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti splněny. Zdejší soud předesílá, že usnesením krajského soudu ze dne 13. 10. 2017, čj. 29 A 221/2017-38, byl žalobě přiznán odkladný účinek. Se závěry krajského soudu v citovaném usnesení se NSS ztotožňuje. NSS přihlédl zejména k tomu, že v případě, že by kasační stížnosti odkladný účinek přiznán nebyl, bylo by nutné odstranění stavby, což by již nebylo možné dodatečně zhojit. Dále NSS rovněž zohlednil, že stavbu stěžovatel využívá ke svému podnikání a v případě jejího odstranění by musel přemístit své podnikání do jiného místa, k čemuž by určitě bylo třeba vynaložit nemalé finanční prostředky. Zejména je však nutné zdůraznit, že ve stavbě stěžovatel se svou rodinou také bydlí. Odstranění stavby by tedy pro rodinu stěžovatele znamenalo zásadní zásah do jejich života. S ohledem na uvedené v důsledku nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti hrozí stěžovateli nepoměrně větší újma, než která by mohla vzniknout jiným osobám.

[7]

NSS posoudil žádost o přiznání odkladného účinku i z hlediska zbývajících podmínek stanovených v § 73 odst. 2 s. ř. s. Přiznání odkladného účinku není v rozporu s žádným důležitým veřejným zájmem. Ostatně i žalovaný sdělil, že s ohledem na možné následky odstranění stavby lze kasační stížnosti přiznat odkladný účinek.

[8]

Z těchto důvodů NSS stěžovateli vyhověl a jeho kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. Soud však připomíná, že usnesení o přiznání odkladného účinku může i bez návrhu usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto  důvody v mezidobí odpadly (§ 73 odst. 5 ve spojení s § 107 odst. 1 s. ř. s.).

[9]

Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti NSS žádným způsobem nepředjímá své rozhodnutí o věci samé.

[10]

Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II. vyzval stěžovatele ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Soudní poplatek lze zaplatit: a) vylepením kolků na tomto tiskopisu, nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby lze získat na internetových stránkách V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej NSS. Kolkové známky neznehodnocujte.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2019

Ondřej Mrákota předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek. podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 10 As 365/2019 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies