10 As 382/2019 - 25

11. 12. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: T. S., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. 9. 2019, čj. 65 A 13/2019-47,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud obdržel dne 15. 11. 2019 kasační stížnost, kterou žalovaný (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu uvedenému v záhlaví.

NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Ze spisu krajského soudu vyplývá, že stěžovatel obdržel napadený rozsudek dne 30. 10. 2019 (viz doručenku na č. l. 50 spisu krajského soudu). Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti tak uplynula dne 13. 11. 2019. Stěžovatel však kasační stížnost podal na poště až dne 14. 11. 2019 (viz poštovní obálku na č. l. 11 spisu NSS), tedy po lhůtě stanovené zákonem, jejíž zmeškání nelze prominout. NSS pak stížnost obdržel dne 15. 11. 2019. Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2019

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 10 As 382/2019 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies