Konf 24/2004 - 7 - Kompetenční spory: překážka věci rozhodnuté

30. 03. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční

Právní věta

Pravomocné rozhodnutí sporu o pravomoc vrchním soudem podle § 8a o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, tvoří v totožné právní věci týchž účastníků překážku věci rozsouzené (rei iudicatae) i pro rozhodování kompetenčního sporu zvláštním senátem zřízeným zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Zvláštní senát proto takový nový návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu v totožné věci odmítne podle § 4 tohoto zákona a podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.03.2004, čj. Konf 24/2004 - 7)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Chrudimi za účasti žalobce: E. P. spol. s r. o., a žalovaného: R. Č., ve věci žaloby o zaplacení částky 16 676,12 Kč vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. Ro 2/99.

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 2. 2. 2004 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chrudimi ve věci posledně uvedeného soudu, u něhož napadla žaloba žalobce E. P. spol. s r. o., proti žalovanému R. Č. o částku 16 676,12 Kč. Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Chrudimi dne 6. 1. 1999. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č. Dne 26. 4. 1997 žalobce vyúčtoval žalovanému fakturou částku 16 676,12 Kč. Tato dlužná částka zahrnuje jednak poplatky a hovorné ve výši 8008,02 Kč, jednak doplatek za dotovaný telefon ve výši 8668,10 Kč.

Protože žalovaný pohledávku neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení. Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 2. 2. 1999, čj. Ro 2/99-12, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Ministerstvu dopravy a spojů. V odůvodnění uvedl, že podle § 21 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb. se při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob na úseku telekomunikací postupuje podle obecných předpisů ve správním řízení a podle § 21 odst. 2 cit. zák. k rozhodování o povinnosti každého uživatele telekomunikačního zařízení platit za jeho užívání úhradu podle § 8 odst. 1 cit. zák. je nadáno Ministerstvo dopravy a spojů (§ 17 zák. č. 2/1969 Sb. ve znění zák. č. 272/1996 Sb.). V návrhu na řešení kompetenčního sporu se správní úřad proti tomu dovolal dosavadní rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (zde: rozsudku ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 6 A 317/2000) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu, jednak o cenu za telekomunikační službu podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb. Dovodil, že v části sporu týkajícího se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovanou; rozhodování není svěřeno

Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu o této části sporu rozhodnout. Svou pravomoc rozhodnout o ceně za telekomunikační službu nepopřel. Ze spisu Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 380/2000, který si zvláštní senát opatřil, plyne, že usnesením vrchního soudu ze dne 26. 10. 2001, čj. 6 A 380/2000-8, bylo k předchozímu návrhu Ministerstva dopravy a spojů na rozhodnutí kompetenčního konfliktu, vzniklého mezi ním a Okresním soudem v Chrudimi v téže věci pravomocně rozhodnuto tak, že k vyřízení věci je příslušný Český telekomunikační úřad, jemuž zákon č. 150/1992 Sb. nově svěřil rozhodování ve věcech vyjmenovaných v ustanovení § 95 tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal znovu v této věci návrh, o němž již bylo pravomocně v minulosti rozhodnuto, byl tento nový návrh zvláštním senátem odmítnut pro překážku rei iudicatae [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. března 2004

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. Konf 24/2004 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies