3 Afs 9/2003

12. 11. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.11.2003, čj. 3 Afs 9/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce Z. P., proti žalovanému Ministerstvu financí, Praha 1, Letenská 15, o žalobě na zaplacení částky 1 259 000 Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod. sp. zn. 30 Ca 8/2003, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. února 2003, č. j. 30 Ca 8/2003,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v záhlaví označeným usnesením, že žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“), jíž se domáhá finanční náhrady za živý a mrtvý inventář, zničení a znehodnocení budov a za další škody, se zamítá. Současně byl stěžovatel poučen, že může proti tomuto usnesení podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů od doručení nebo podat do jednoho měsíce od právní moci usnesení žalobu k obvodnímu soudu. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 26. 2. 2003. Soud posléze vydal opravné usnesení, jež bylo stěžovateli doručeno 11. 3. 2003.

V podání doručeném Krajskému soudu v Hradci Králové osobně dne 19. 3. 2003 (teprve dodatečně označeném jako kasační stížnost) stěžovatel namítl, že postupem soudu byl porušen zákon č. 150/2002 Sb. (dále jen „s. ř. s.“), konkrétně § 46 a § 7 odst. 5 a 6 s. ř. s. Soud měl sám jeho návrh postoupit k vyřízení soudu příslušnému – jestliže tak neučinil, porušil zákon. Dále uvedl, že nebyl nikým vyzván, aby své podání doplnil – samozřejmě by tak učinil, což nabídl již ve svém podání.

Usnesením ze dne 10. 4. 2003 Krajský soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložil plnou moc advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Současně jej poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude věc předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž nedostatek zastoupení by bránil kasační stížnost projednat. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno 5. 5. 2003. Ten ve stanovené lhůtě a ani později požadovanou plnou moc nepředložil. Proto Krajský soud v Hradci Králové předložil dne 24. 6. 2003 kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zatupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh žalobce podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právu na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2003

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. 3 Afs 9/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies