4 Azs 10/2003

16. 09. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. je pro podání kasační stížnosti stanovena lhůta dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu; zmeškání této lhůty nelze prominout. Je-li kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud takovou kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.09.2003, čj. 4 Azs 10/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobce: D. N. T., zast. JUDr. Františkem Grznárem, advokátem, AK Horšovský Týn, nám. Republiky 108, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 59 Az 6/2003 – 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Plzni dne 22. 7. 2003 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl pro nesplnění zákonných podmínek.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, byl stěžovateli doručen v pondělí 2. 6. 2003. Ve smyslu § 106 odst. 2 a § 40 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, (tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit), bylo v daném případě pondělí 16. 6. 2003, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta stanovená tímto zákonem počíná totiž běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Lhůta určena podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty bylo v projednávané věci pondělí 2. 6. 2003, posledním dnem lhůty potom tedy bylo pondělí 16. 6. 2003. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla Krajskému soudu v Plzni postoupena prostřednictvím držitele poštovní licence (podána na poště) dne 22. 7. 2003, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud ji jako takovou musel podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. 9. 2003

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 4 Azs 10/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies