I. ÚS 1715/19

23. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Zdeňka Artla, zastoupeného Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem se sídlem Husova 16, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2019 č. j. 68 Co 60/2019-122 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. listopadu 2018 č. j. 22 C 168/2017-104, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 27. května 2019, stěžovatel navrhoval zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení jeho základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. K ústavní stížnosti nebyla připojena speciální plná moc pro zastupování stěžovatele Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem, se sídlem Husova 16, Brno. Ústavní soud proto vyzval právního zástupce stěžovatele k předložení řádné plné moci ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Přípisem ze dne 17. června 2019 požádal právní zástupce stěžovatele o prodloužení stanovené lhůty o dva týdny. Žádosti právního zástupce bylo vyhověno a přípisem ze dne 24. června 2019, doručeným dne 25. června 2019, byla lhůta prodloužena do 10. července 2019, s opětovným upozorněním, že pokud nebude vytknutá vada v uvedené lhůtě odstraněna, nebude moci být návrh věcně projednán a Ústavní soud jej podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

4. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 10. července 2019, vytýkaná vada nebyla neodstraněna, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. července 2019

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1715/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies