IV. ÚS 1313/19

09. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele J. S., t. č. Věznice Karviná, proti porušení zákona v řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 41/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 18. 4. 2019 (blíže neoznačeným), ve kterém uvedl, že podal stížnost pro porušení zákona v trestní věcí vedené před Městským soudem v Brně. Vzhledem k tomu, že jeho podání vykazovalo podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen do jeho vlastních rukou dne 26. 4. 2019, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane.

2. Tyto vady spočívaly zejména v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem na základě plné moci podle § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, v nepřiložení kopie rozhodnutí podle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatel domáhá, jak to vyžaduje § 34 zákona o Ústavním soudu.

3. K odstranění těchto vad byla stěžovateli stanovena lhůta 40 dnů a stěžovatel byl současně poučen o následcích jejího nedodržení. Následně byla ještě tato lhůta prodloužena do dne 28. 6. 2019.

4. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (ale ani do dnešního dne) napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2019

Jan Filip v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1313/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies