IV. ÚS 4266/18 #2

29. 05. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky V. S., zastoupené opatrovníkem J. H., právně zastoupené JUDr. Janem Vavruškou, advokátem, sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. listopadu 2000 č. j. 35 Co 541/2000-21 a rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 20. června 2000 č. j. 10 C 413/2000-10, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci a Okresního soudu v Liberci, jako účastníků řízení, o návrhu stěžovatelky na opravu odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 9. dubna 2019 č. j. IV. ÚS 4266/18-52, opravným usnesením, takto:

Odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 9. dubna 2019 č. j. IV. ÚS 4266/18-52 se opravuje tak, že jeho body 5 a 6 zní takto:

5. Podáním ze dne 30. 1. 2017 (doplněným podáními ze dne 4. 5. 2017, 29. 8. 2018 a 19. 10. 2018) stěžovatelka napadla v záhlaví označené rozsudky žalobou pro zmatečnost, a to z důvodu uvedeného v § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř., kterou však okresní soud usnesením ze dne 14. 12. 2018 č. j. 10 C 413/2000-233 zamítl, a to z důvodu uplynutí tříleté lhůty, jež je pro podání žaloby stanovena v § 234 odst. 2 o. s. ř. Jak vyplynulo ze sdělení okresního soudu ze dne 27. 3. 2019, stěžovatelka podala v této věci odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.

6. Proti v záhlaví označeným rozsudkům brojila stěžovatelka u okresního soudu žalobou pro zmatečnost podanou také z důvodu uvedeného v § 229 odst. 3 o. s. ř. V této věci rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. 2. 2019 č. j. Ncp 1013/2018-31 podle § 104a o. s. ř. tak, že k projednání a rozhodnutí věci je v prvním stupni příslušný soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno, a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ze sdělení krajského soudu ze dne 4. 4. 2019 vyplynulo, že tato věc je vedena u tohoto soudu pod sp. zn. 30 Co 68/2019 a že dosud v ní nebylo rozhodnuto.


Odůvodnění

1. Návrhem ze dne 18. 4. 2019 se stěžovatelka domáhala opravy zjevné nesprávnosti v odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2019 č. j. IV. ÚS 4266/18-52, spočívající v tom, že v bodě 5 větě první a bodě 6 větě první byla namísto správných slov "rozsudky" užita slova "usnesení".

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.

3. Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Podle § 167 odst. 2 občanského soudního řádu, není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

4. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud na základě tohoto návrhu zjistil, že odůvodnění výše uvedeného usnesení obsahuje zjevnou nesprávnost v psaní, stěžovatelce vyhověl a danou nesprávnost opravil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2019

Jan Filip v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 4266/18 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies