Nad 102/2003 - Azyl: místní příslušnost správního soudu

15. 10. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Svévolné opuštění azylového zařízení žadatelem o azyl a z toho vyplývající změna místa jeho pobytu, která nebyla učiněna v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nemůže mít za následek právní změnu místa hlášeného pobytu tohoto žadatele, a tím ani založení nové místní příslušnosti soudu.


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.10.2003, čj. Nad 102/2003)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce I. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2003, č. j. OAM-5463/VL-07-02-2002, ve sporu o místní příslušnost soudu,

takto :

K řízení ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Az 143/2003 je příslušný Krajský soud v Praze.

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 4. 3. 2003, která byla doručena Krajskému soudu v Praze téhož dne, se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2003, č. j. OAM-5463/VL-07-02-2002, kterým žalovaný rozhodl tak, že žalobci se neuděluje podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii  České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), azyl. Současně rozhodl tak, že na žalobce se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2003, č. j. 47 Az 394/2003 – 13, které nabylo právní moci dne 29. 4. 2003, věc postoupil Městskému soudu v Praze s odůvodněním, že žalobce je hlášen k pobytu v Praze 6, tedy v obvodu Městského soudu v Praze, a tím je založena místní příslušnost tohoto soudu, neboť podle ustanovení § 32 odst. 4 zákona o azylu je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu v den podání žaloby hlášen k pobytu.

Dne 26. 9. 2003 Městský soud v Praze předložil spis k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 7 odst. 6, věty druhé, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), Nejvyššímu správnímu soudu, protože s postoupením věci Krajským soudem v Praze dle usnesení ze dne 21. 3. 2003 nesouhlasí, neboť podle jeho šetření žalobce není hlášen k pobytu na území hlavního města Prahy.

Podle § 7 odst. 6 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Pro posouzení nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením věci Krajským soudem v Praze je rozhodující právní úprava obsažená v ustanovení § 32 odst. 4 zákona o azylu, dle kterého k řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu. Hlášení místa pobytu žadatele o udělení azylu je upraveno zvláštními ustanoveními § 77 a násl. citovaného zákona. Podle § 77 odst. 1 zákona o azylu místem hlášeného pobytu žadatele o udělení azylu je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn. Ustanovení § 77 odst. 2 citovaného zákona pak upravuje postup žadatele hlášeného v azylovém zařízení při úmyslu změnit místo hlášeného pobytu. Z tohoto ustanovení, ani z dalších ustanovení citovaného zákona, však nevyplývá, že takovým místem se může stát místo, které žadatel uvede pouze jako adresu pro  doručování písemností.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplývá, že poslední adresou pobytu žadatele bylo pobytové středisko Bělá – Jezová v okrese Mladá Boleslav, které se nachází na území Středočeského kraje a které žalobce svévolně opustil dne 3. 3. 2003. Ze správního spisu, ani z evidence žalovaného, které jsou součástí předloženého soudního spisu, nevyplývá, že by byl žalobce přihlášen k pobytu na adrese uvedené pro  doručování v P. 6, když ze žaloby vyplývá, že tuto adresu označil pouze jako adresu pro  doručování.

Shora uvedené lze uzavřít tak, že žalobcovo svévolné opuštění azylového zařízení nemůže mít za důsledek právní změnu místa hlášeného pobytu žalobce jako žadatele o azyl a tím i založení nové místní příslušnosti soudu. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 6, věty druhé, s. ř. s. rozhodl tak, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Praze, protože pro postoupení věci Městskému soudu v Praze nebyly shledány žádné důvody.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. 10. 2003

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003, sp. zn. Nad 102/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies