5 A 4/2002 - Řízení před soudem: speciální lhůta pro podání žaloby

27. 05. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jedním z právních předpisů, které stanoví odchylnou lhůtu pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí, je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Podle jeho ustanovení § 17 odst. 6 činí tato lhůta 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žaloba podaná po této lhůtě je opožděná a soud ji odmítne podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.05.2003, čj. 5 A 4/2002)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ 

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce a. s. P.P.M..L., zastoupeného JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem v Hradci Králové, Orlická 163, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu financí, Praha 1, Letenská 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 19. 10. 2001,

takto :

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1000 Kč. Částka 1000 Kč bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 6. 6. 2001, kterým byla žalobci uložena podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pokuta ve výši 2 267 550 Kč.

Žaloba je podána opožděně.

Rozhodnutí správního orgánu bylo v době podání žaloby možno napadnout žalobou ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení, pokud zvláštní zákon nestanovil něco jiného (§ 250b o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002).

Jednou z odchylných úprav byl a je zákon o cenách, který pro podání žaloby k soudu proti rozhodnutí o uložení pokuty stanoví lhůtu 30 dnů od doručení rozhodnutí (§ 17 odst. 6 zákona o cenách před novelou, provedenou zákonem č. 276/2002 Sb., i po této novele).

Naříkané rozhodnutí bylo doručeno do vlastních rukou advokáta žalobce dne 31. 10. 2001, jak je zřejmé z doručenky ve správním spise a jak ostatně i žalobce v žalobě správně uvedl. Žaloba však byla datována a podána telefaxem až dne 28. 12. 2001 k Vrchnímu soudu v Praze (a doplněna předložením originálu Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 31. 12. 2001; ten pak podání zaslal vrchnímu soudu 4. 1. 2002).

Protože lhůta k podání žaloby skončila uplynutím dne 30. listopadu 2001, byla žaloba podána opožděně. Soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního]. Lze dodat, že s podobným výsledkem by řízení skončilo i za účinnosti dřívější právní úpravy (§ 250d odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002).

Protože byla žaloba odmítnuta, vyslovil soud současně, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.) a dále, že žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek (§ 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. května 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 5 A 4/2002, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies