28 Ncu 37/2019

23. 04. 2019, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • NOZ - § 755
  • 91/2012Sb. - § 51 odst. 1,2,3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou A. V., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou M. C., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Okresního soudu okresu Clark, Nevada, Spojené státy americké (District Court, Clark County, Nevada), ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. D-15-510907-Z, jímž bylo rozvedeno manželství P. B. V. a A. V., rozené C., uzavřené dne 21. 10. 2012 před příslušným oddávajícím orgánem v Saratoze, Kalifornie (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/24, roč. 2013, str. 264, poř. č. 110,


se uznává,


pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud okresu Clark, Nevada (Spojené státy americké), ke společnému návrhu obou manželů rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 23. 4. 2019JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. 28 Ncu 37/2019, ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.37.2019.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies