Nad 26/2019 - 22

21. 02. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: G. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 11. 2018, č. j. X, v řízení o přikázání věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 52 Ad 1/2019 jinému než místně příslušnému soudu,

takto :

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 52 Ad 1/2019 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění :

[1]

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích žalobkyně brojí proti rozhodnutí ze dne 20. 11. 2018, č. j. X, kterým žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ze dne 12. 1. 2018, č. j. X, ve věci starobního důchodu. Současně žalobkyně navrhla, aby o žalobě rozhodoval Krajský soud v Ostravě, neboť nyní fakticky bydlí na adrese X. V průvodním dopisu k žalobě žalobkyně mimo jiné uvedla, že dříve prodělala akutní zánět slinivky břišní, k čemuž se později přidaly potíže s páteří, hlasivkami, střevy, klouby apod., přičemž po jistou dobu pobírala invalidní důchod. V současnosti je jí 69 let, s manželem žije odděleně a z důvodu nízkého příjmu bere jakýkoliv přivýdělek navzdory zdravotním problémům. Žalovaná k návrhu žalobkyně, na výzvu Krajského soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, sdělila, že s přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě souhlasí. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích následně předložil návrh žalobkyně a sám rovněž navrhl, aby Nejvyšší správní soud přikázal věc Krajskému soudu v Ostravě podle § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. „Nejvyšší správní soud může věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.“

[3]

V usnesení ze dne 22. 4. 2004, č. j. Nad 138/2003 - 26, již rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vysvětlil, že delegace vhodná, upravená ve výše citovaném  ustanovení zákona, je výjimkou ze zásady trvání místní příslušnosti a z ústavní zásady zákonného soudu a soudce, a proto k ní lze přistoupit pouze v ojedinělých případech. Samotná skutečnost, že žalobkyně bydlí v Ostravě, by s ohledem na citované ustanovení zákona a usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu nemohla odůvodnit přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě. V posuzované věci však Nejvyšší správní soud musel přihlédnout rovněž k věku žalobkyně a k jí tvrzené sociální a zdravotní situaci, přičemž dospěl k závěru, že v souhrnu těchto okolností, a to i s přihlédnutím ke stanovisku žalované, by bylo nepřiměřeně tvrdé trvat na místní příslušnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích k projednání žaloby. Žalobkyně by musela k plnému uplatnění procesních práv překonávat značnou vzdálenost mezi Ostravou, kde se nyní fakticky zdržuje, a sídlem pobočky krajského soudu v Pardubicích, což by v její situaci mohlo omezit její právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V případě přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě přitom obdobné nebezpečí nehrozí.

[4]

Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti naplňují jiný důležitý důvod k přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu podle § 9 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud vyhověl návrhu žalobkyně a Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích a věc přikázal Krajskému soudu v Ostravě. Žalobu podanou žalobkyní proti shora označenému rozhodnutí žalované tedy projedná a rozhodne o ní Krajský soud v Ostravě.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2019

JUDr. Jiří Palla předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, sp. zn. Nad 26/2019 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies