9 As 3/2019 - 23

21. 02. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: B. V.,zast. opatrovníkem JUDr. L. K.,proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje,se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. SZ 021604/2015/KUSK REG/AB, č. j. 044879/2015/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2018, č. j. 43 A 183/2018 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce brojil žalobou u Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Krajský soud žalobu pro opožděnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Rozhodnutí žalovaného totiž bylo žalobci doručeno dne 25. 3. 2015, avšak žalobu podal teprve dne 15. 2. 2018, tedy po marném uplynutí dvouměsíční lhůty podle § 72 odst. 1 s. ř. s. Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

[2]

S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon o soudních poplatcích“]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3]

Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatil. Usnesením ze dne 7. 1. 2019, č. j. 9 As 3/2019 - 6, soud stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatel následně přípisem požádal o osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. Usnesením ze dne 29. 1. 2019, č. j 9 As 3/2019 - 18, soud tuto žádost zamítl a stěžovatele opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 1. 2019. Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost byl tedy pátek 15. 2. 2019.

[4]

Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2019

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, sp. zn. 9 As 3/2019 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies