5 Azs 13/2019 - 22

21. 02. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: E. O., zast. advokátem Mgr. Tomášem Císařem, se sídlem Vinohradská 22, Praha 2, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2018, č. j. 9 A 22/2016 – 41,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností ze dne 17. 1. 2019 se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 1. 2016, č. j. MV-146727-4/SO-2015 ve věci povolení k přechodnému pobytu. Současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil stěžovatel soudní poplatek.

[2]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3]

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2019, č. j. 5 Azs 13/2019 - 7 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku; současně byl poučen o právních následcích nesplnění výzvy. Výzva byla doručena do datové schránky jeho právního zástupce dne 25. 1. 2019. Lhůta k zaplacení soudního poplatku počala běžet dne 26. 1. 2019 a skončila dne 9. 2. 2019; vzhledem k tomu, že tento den připadl na sobotu, posouvá se poslední den lhůty dle § 40 odst. 3 s. ř. s. na pondělí dne 11. 2. 2019.

[4]

Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem soudní poplatek nezaplatil, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

[5]

Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2019

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, sp. zn. 5 Azs 13/2019 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies