Pl. ÚS 34/18

22. 01. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Radovana Suchánka (soudce zpravodaj), Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů, jejímž jménem jedná senátor Ing. Michael Canov, právně zastoupené JUDr. Stanislavem Polčákem, advokátem, sídlem Řehenice 10, na zrušení slov "místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo" a slov "obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy," v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), a ustanovení § 10 odst. 2 a 3, § 11 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení, a vlády jako vedlejší účastnice řízení, takto:

I. Návrh na zrušení slov "místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo" a slov "obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy," v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), a ustanovení § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se odmítá.

II. Návrh na zrušení § 10 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 34/18, se spojuje ke společnému řízení s návrhem skupiny senátorů, vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17; oba návrhy budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17.


Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

1. Ústavnímu soudu byl dne 30. července 2018 doručen návrh skupiny 60 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná senátor Ing. Michael Canov, právně zastoupené v záhlaví uvedeným advokátem (dále jen "navrhovatelka"), vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 34/18, na zrušení § 2 odst. 1 písm. q) ve slovech "místostarosta obce, městské části hlavního města Prahy nebo" a ve slovech "obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy,", a dále § 10 odst. 2 a 3, § 11 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., pro jejich tvrzený rozpor s čl. 8 a čl. 102 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), jakož i s čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a 4, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 21 "zejm." odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

2. Již předtím dne 30. listopadu 2017 obdržel Ústavní soud návrh skupiny 42 senátorů, jejímž jménem jedná senátor Ivo Valenta, zastoupené advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17, na zrušení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 3 zákona čl. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., pro rozpor s čl. 4 odst. 1 a 4 a čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny. Tento návrh namítá rovněž "neústavní přijetí původního znění" zákona o střetu zájmů, když nebylo postupováno podle čl. 40 Ústavy, s tím, že z tohoto důvodu "neústavnost dopadá i na jeho novely".

3. Ve vztahu k již dříve zahájenému řízení, vedenému pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17, v němž je napaden částečně shodný okruh ustanovení zákona o střetu zájmů, se navrhovatelka dovolává samostatného posouzení jí podaného návrhu, jelikož jí jde o přezkum dotčených ustanovení uvedeného zákona i z hlediska dalších ustanovení ústavních zákonů (článků Ústavy a Listiny). Nadto napadá i další, resp. nová ustanovení zákona o střetu zájmů.

II.
Procesní předpoklady řízení před Ústavním soudem

4. Ústavní soud nejdříve posoudil, zda jsou splněny procesní předpoklady pro řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

5. Podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník. Protože v době podání návrhu bylo před Ústavním soudem vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17 dosud neskončené řízení o návrhu skupiny senátorů na zrušení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění zákona č. 14/2017 Sb., je v rozsahu návrhu na zrušení slov "místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo" a slov "obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy," v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) a ustanovení § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3 nepřípustný nyní posuzovaný návrh. Jde-li o ustanovení § 10 odst. 3 zákona o střetu zájmů, navržené ke zrušení v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17 v jeho znění podle zákona č. 14/2017 Sb., pak vzhledem ke změně tohoto ustanovení provedené zákonem č. 112/2018 Sb. a vzhledem k tomu, že v tomto novém znění je napadeno nyní posuzovaným návrhem, Ústavní soud v tomto rozsahu návrh neodmítl, nýbrž spojil jej s návrhem vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17 (viz níže bod 7).

6. Odmítnutí návrhu z důvodu zahájeného řízení (litispendence) neznamená, že Ústavní soud nepodrobí navrhovatelkou napadená ustanovení zákona řádnému přezkumu z hlediska jí uplatněné argumentace. Učiní tak nicméně právě v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17, jehož se navrhovatelka bude účastnit jako vedlejší účastnice. Zároveň platí, že předmět tohoto řízení bude - co do jí uplatněné argumentace - vymezen i jejím návrhem [srov. nález ze dne 27. 11. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 (N 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.), bod 5 odůvodnění].

III.
Spojení věcí

7. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu může Ústavní soud spojit ke společnému řízení věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí. Pokud jde o návrh na zrušení § 10 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., Ústavní soud shledal z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, že jsou splněny podmínky pro spojení obou návrhů ke společnému projednání. V souladu s ustálenou praxí dochází ke spojení s dříve zahájeným řízením vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17.

IV.
Závěr

8. Z těchto důvodů rozhodl Ústavní soud o návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 34/18 tak, že podle § 35 odst. 2 a § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl pro jeho nepřípustnost návrh na zrušení slov "místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo" a slov "obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy," v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona o střetu zájmů (výrok I.). Ohledně zbývající části téhož návrhu rozhodl tak, že podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu spojil návrh na zrušení § 10 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb., ke společnému řízení s návrhem skupiny senátorů, vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17; řízení o obou návrzích bude nadále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 38/17 (výrok II.), tj. pod spisovou značkou návrhu, který byl podán dříve, a bude v něm přezkoumána i ústavnost ve výroku II tohoto usnesení uvedených ustanovení zákona o střetu zájmů.

9. V souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2014 č. Org. 24/14, o atrahování působnosti, vyhlášeného jako sdělení Ústavního soudu č. 52/2014 Sb., přijal Ústavní soud toto rozhodnutí v plénu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2019

Pavel Rychetský v.r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 34/18, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies