IV. ÚS 3799/18

23. 01. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti F. Š., t. č. Vazební věznice P. O. BOX 5, Praha 4 - Pankrác, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2018 č. j. 7 As 335/2018-12, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17. 11. 2018, doručeným Ústavnímu sodu dne 20. 11. 2018, označeným jako ústavní stížnost, se stěžovatel s tvrzením o porušení svých ústavně zaručených práv (blíže nespecifikovaných) domáhal zrušení shora označeného usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž byla odmítnuta jeho kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2018, č. j. 22 A 29/2018 - 8.

Společně s návrhem stěžovatel žádal, aby mu byl k ochraně jeho práv v řízení o ústavní stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů.

Při podání návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stěžovatel nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem, a podání trpělo i dalšími formálními vadami.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů vady svého návrhu spočívající v absenci právního zastoupení, řádně doloženého plnou mocí, odstranil a zároveň ho poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude ústavní stížnost odmítnuta. Poučil ho zároveň i o tom, že Ústavní soud neustanovuje zástupce pro řízení o ústavní stížnosti, jakož i o možnosti požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru. Pro stěžovatele nejsou podmínky, za kterých se lze obrátit na Ústavní soud s návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti neznámé, neboť se na Ústavní soud v minulosti již několikrát obrátil.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 12. 2018, lhůta k odstranění vad marně uplynula dnem 11. 1. 2019.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého návrhu neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2019

Milada Tomková v. r.
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3799/18, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies