9 As 385/2018 - 21

19. 12. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. P., proti žalovaným: 1) Ministerstvo dopravy, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, a 2) Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, ve věci ochrany proti nečinnosti správních orgánů,v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2018, č. j. 9 A 183/2018 - 16,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze a vrácení mu věci k dalšímu řízení.

[2]

S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3]

Protože stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 5. 11. 2018, č. j. 9 As 385/2018 - 7, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

[4]

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[5]

Protože nebylo možné stěžovateli výzvu k zaplacení soudního poplatku doručit na adresu uváděnou v soudním spise ani na jeho pobytovou adresu podle registru obyvatel (z doručování vyplynulo, že zde adresát nemá schránku, viz doručenky na č. l. 11 a 16), přistoupil soud v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského řádu soudního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 64 s. ř. s., k doručení této písemnosti prostřednictvím vyvěšení na úřední desce soudu. Z Oznámení o vyvěšení písemnosti založeného na č. l. 18 spisu NSS vyplývá, že k vyvěšení výzvy k zaplacení soudního poplatku došlo  dne 15. 11. 2018, přičemž písemnost byla stěžovateli v souladu s § 50 odst. 2 o. s. ř. doručena desátým dnem vyvěšení. Jelikož poslední den lhůty připadl na neděli, byla písemnost v souladu s § 57 odst. 2 o. s. ř. pokládána za doručenou stěžovateli v pondělí dne 26. 11. 2018. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula v úterý dne 11. 12. 2018 bez toho, aby stěžovatel soudní poplatek zaplatil.

[6]

Protože soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[7]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2018

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 9 As 385/2018 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies