Nad 286/2018 - 38

19. 12. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: L. N., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutím  žalované ze dne 7. 9. 2018, č. j. 10.01-00978/18-003, ze dne 7. 9. 2018, č. j. 10.01- 00977/18-002a ze dne 14. 9. 2018, č. j. 10.01-001024/18-002, v řízení vedeném dosud u Městského soudu v Prazepod sp. zn. 6 A 178/2018, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému krajskému  soudu,

takto :

Návrh žalobce ze dne 30. 10. 2018 na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému krajskému soudu se zamítá .

Odůvodnění :

[1]

Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobce domáhá zrušení shora označených rozhodnutí žalované. V žalobě zároveň navrhl delegaci vhodnou ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „s. ř. s.“). Městský soud přípisem ze dne 30. 11. 2018, č. j. 6 A 178/2018 - 29, postoupil návrh žalobce na delegaci vhodnou Nejvyššímu správnímu soudu, který je k rozhodnutí o něm příslušný.

[2]

Žalobce požádal o delegaci řízení do dosažitelného okruhu jeho bydliště z důvodu jeho fatálního zdravotního stavu.

[3]

Žalovaná ve vyjádření k návrhu žalobce uvedla, že neshledává důvody pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, neboť ačkoli žalobce tvrdí fatální zdravotní stav, jednoznačně neuvádí, v čem má jeho hendikep spočívat. Odkazuje na svá dřívější vyjádření v obdobných věcech (sp. zn. Nad 309/2017, Nad 51/2018 a Nad 104/2018), přičemž důvody pro přikázání projednání věcí Krajským soudem v Brně spočívaly vesměs na žalobkyni I. D. Upozornil také na fakt, že městský soud může žalobci nabídnout možnost výslechu dožádaným soudem. V případě, že by NSS zaujal odlišný názor, navrhuje přikázání věci Krajskému soudu v Brně.

[4]

Ačkoli žalobce ve svém návrhu neuvedl konkrétní soud, k němuž by považoval za vhodné toto řízení přikázat, z jeho požadavku, aby bylo řízení delegováno do „dosažitelného okruhu jeho bydliště“ Nejvyšší správní soud dovodil, že se domáhá přikázání ke Krajskému soudu v Brně. Bydliště žalobce se totiž nachází v obci X ve Zlínském kraji (v bývalém okrese Kroměříž), tudíž v obvodu Krajského soudu v Brně. Přikázání tomuto soudu (pro případ, že Nejvyšší správní soud návrh nezamítne) ve svém vyjádření navrhovala rovněž žalovaná.

[5]

Dle § 9 odst. 2 s. ř. s. může NSS věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné. Rozšířený senát k tomu dne 22. 4. 2004, č. j. Nad 138/2003 - 26, č. 305/2004 Sb. NSS uvedl, že tento postup představuje výjimku z ústavní zásady zákonného soudu a soudce a rovněž ze zásady trvání místní příslušnosti (perpetuatio fori), pročež je třeba k delegaci vhodné přistupovat pouze v ojedinělých a odůvodněných případech. Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti tak nemůže odůvodnit pouze to, že žalobce pobývá v obvodu jiného krajského soudu, než který je místně příslušný dle § 7 odst. 2 s. ř. s. (např. usnesení NSS ze dne 9. 10. 2003, č. j. Nad 103/2003 - 40).

[6]

Onen „důležitý důvod“, na nějž pamatuje citovaný § 9 odst. 2 s. ř. s. ve svém závěru, může spočívat v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. V usnesení ze dne 20. 4. 2006, č. j. Nad 11/2006 - 36, NSS konstatoval, že zdravotní stav jiného žalobce odpovídající plné invaliditě je důvodem pro přikázání věci krajskému soudu, v jehož obvodu má žalobce bydliště. V usnesení ze dne 23. 3. 2005, č. j. Nad 23/2005 - 41, shledal NSS podmínky pro delegaci vhodnou v případě těhotné žalobkyně, která nebyla pro narušení statiky hrudně bederní páteře schopna delšího sezení či chůze.

[7]

Žalobce k žalobě doložil kromě dalších listin i tři lékařská potvrzení vystavená MUDr. H. V prvním, ze dne 10. 1. 2018, je uvedeno, že žalobce je léčený od 4. 1. 2018. V dalším, ze dne 6. 4. 2018, je napsáno, že žalobce byl vyšetřen na neurologii, občas ho provází pády na zem. Dočasnou pracovní neschopnost chtěl ukončit k výše uvedenému dni. Třetí potvrzení ze dne 20. 6. 2018 uvádí, že žalobce je od ledna 2018 vyšetřován pro stavy opakovaných pádů na zem a současně absolvuje sérii vyšetření na neurologii. Bylo mu doporučeno vyvarovat se nejištěným plochám a pohybu ve výškách jako prevence pádů z výšky.

[8]

Z výše uvedených listin, ani z návrhu žalobce či ze spisu předloženého městským soudem nevyplývá žalobcův fatální zdravotní stav, a proto Nejvyšší správní soud návrh žalobce na přikázání věci jinému krajskému soudu z důvodu vhodnosti zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2018

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. Nad 286/2018 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies