2 As 319/2018 - 45

19. 12. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: M. P., zastoupený Mgr. Davidem Rašovským, advokátem se sídlem Hlinky 135/68, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2015, č. j. MSK 45788/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2018, č. j. 20 A 20/2016 – 114,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce Mgr. Davida Rašovského.

Odůvodnění :

[1]

Včasně podanou, ale neodůvodněnou blanketní kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení výše nadepsaného rozsudku Krajského soudu v Ostravě.

[2]

Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. 2 As 319/2018 - 36, vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil svou kasační stížnost ze dne 2. 10. 2018 o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, přičemž jej poučil, že pokud této výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[3]

Usnesení bylo předcházejícímu zástupci stěžovatele Mgr. Romanu Klimusovi doručeno dne 6. 11. 2018. Podle § 40 odst. 2 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti dnem 6. 12. 2018 (čtvrtek). Stěžovatel však ve lhůtě na předmětnou výzvu nikterak nezareagoval a kasační stížnost tedy nedoplnil včas, pročež v této lhůtě nesplňovala náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 7. 12. 2018 označené jako „Doplnění kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 20 A 20/2016 ze dne 05.09.2018“; učinil tak rovněž dne 7. 12. 2018, čili po uplynutí stanovené lhůty.

[4]

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo  doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně“. Podle odst. 3 téhož ustanovení „nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o  další měsíc.“

[5]

Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

[6]

Stěžovatel v nyní projednávaném případě neodstranil vadu kasační stížnosti, tj. absenci kasačních námitek, včas ve lhůtě k tomu stanovené a v řízení o kasační stížnosti tudíž nebylo možno pokračovat. Soudní řád správní s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek než právě odmítnutí podání (kasační stížnosti). Stěžovatel byl o tomto následku poučen již ve výše zmíněném usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. 2 As 319/2018 - 36. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[8]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel již zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního poplatku. Poplatek bude stěžovateli vrácen k rukám jeho zástupce, Mgr. Davida Rašovského, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2018

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 2 As 319/2018 - 45, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies